Công văn số 746/SNV-TCBC ngày 07/7/2021 về việc sơ kết thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị

 

Tải Công văn và Đề cương, phụ lục tại đây: 746.pdf;  Biểu 1.pdfBiểu 2.pdfBiểu 3.pdfBiểu 4.pdf