Công văn số 1345/SNV-TCBCTCPCP ngày 18/11/2020 của Sở Nội vụ về việc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư và dự thảo Tờ trình xây dựng Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ, phòng Nội vụ

 

Thực hiện Công văn số 3022/UBND-NC ngày 13/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, tham gia góp ý đối với dự thảo Thông tư và dự thảo Tờ trình xây dựng Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ.

Sở Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, tham gia góp ý đối với dự thảo Thông tư và dự thảo Tờ trình xây dựng Thông tư nêu trên (nội dung dự thảo Tờ trình, Thông tư của Bộ Nội vụ được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ Hưng Yên).

Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, phối hợp thực hiện và gửi văn bản tham gia, góp ý về Sở Nội vụ (đồng thời gửi file văn bản về địa chỉ tcbc.nv@hungyen.gov.vn) trước ngày 30/11/2020 để Sở tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nội vụ theo quy định. /.

Tải Công văn và Dự thảo tại đây: 1345.signed.pdf;  THÔNG TƯ KÈM CÔNG VĂN CỦA SỞ NỘI VỤ (1).pdf;  TỜ TRÌNH KÈM CV CỦA SỞ NỘI VỤ.pdf

Vũ Sang