Công văn số 1225/SNV-TCBCTCPCP

 

Thực hiện các Công văn: số 1502/BNV-TCBC ngày 11/4/2018, số 3429/BNV-TCBC ngày 24/7/2018 của Bộ Nội vụ và các Công văn: số 988/UBND-NC ngày 19/4/2018, số 2183/UBND-NC ngày 06/8/2018 của UBND tỉnh về việc báo cáo kết quả thực hiện các Nghị quyết ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII: số 18-NQ/TW một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; số 19-NQ/TW một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW).

Để có cơ sở xây dựng báo cáo của UBND tỉnh gửi Bộ Nội vụ về kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW theo quy định; Sở Nội vụ đề nghị các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 36/KH-UBND, Kế hoạch số 37/KH-UBND  ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh (nội dung và biểu mẫu báo cáo theo yêu cầu tại các Công văn: số 345/SNV-TCBCTCPCP ngày 04/5/2018, số 1000/SNV-TCBCTCPCP ngày 25/10/2018 của Sở Nội vụ được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên theo địa chỉ: http://sonv.hungyen.gov.vn/portal/pages/To-chuc-cong-chuc-va-to-chuc phi-chinh-phu-.aspx).

Đề nghị các đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện và gửi báo cáo bằng văn bản về Sở Nội vụ (đồng thời gửi file báo cáo về địa chỉ tcbc.nv@hungyen.gov.vn) trước ngày 15/11/2020 để Sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

Tải Công văn tại đây: 1225.signed.pdf;  Mẫu biểu theo CV 345.xls;  Mẫu biếu theo CV 1000.xls

Vũ Sang