Ban Giám đốc Sở Nội vụ

Giám đốc: Lê Quang Hòa

Giám đốc: Ông Lê Quang Hòa

Điện thoại cơ quan: 02213.863.443

Email: lqhoa.nv@hungyen.gov.vn

Nhiệm vụ:

Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện hoạt động của Sở Nội vụ; trực tiếp phụ trách và chỉ đạo:

- Công tác tổ chức bộ máy, biên chế, tuyển dụng công chức, viên chức.

- Công tác cán bộ khối hành chính nhà nước của tỉnh theo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh; công tác cán bộ diện Sở Nội vụ được ủy quyền, phân cấp quản lý.

- Công tác thanh tra, kiểm tra; công tác cải cách hành chính và thi đua khen thưởng của tỉnh.

- Đại diện của Sở trong việc phát ngôn và thông tin với Báo chí.

- Công tác tổ chức, bộ máy, biên chế, tài chính cơ quan Sở Nội vụ.

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quy chế, quy định của Sở Nội vụ và nhiệm vụ theo sự phân công, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Phó Giám đốc: Cù Trọng Khang

Phó giám đốc:  Ông Cù Trọng Khang

Điện thoại cơ quan: 02213.602.288

Email: ctkhang@hungyen.gov.vn

Nhiệm vụ:

Giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực công tác:

- Công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ tại phòng Cải cách hành chính - Văn thư lưu trữ.

- Công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức hằng tháng, năm của tỉnh; công tác điều động, tiếp nhận, tuyển dụng công chức, viên chức và người làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi nhiệm vụ của Phòng Công chức, viên chức.

- Công tác kiểm tra công vụ; tham gia các hội đồng, ban, tổ công tác, dự các cuộc họp khi Giám đốc phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định, Quy chế làm việc của Sở Nội vụ và các nhiệm vụ khác khi Giám đốc phân công.

Trực tiếp phụ trách các phòng, đơn vị: 

- Phòng Công chức, viên chức.

- Phòng Tín ngưỡng - Tôn giáo.

- Trung tâm Lưu trữ lịch sử.

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tươi

Phó Giám đốc : Bà Nguyễn Thị Tươi

Điện thoại cơ quan: 02213.500.455

Email: nttuoi.nv@hungyen.gov.vn

Nhiệm vụ:

Giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực công tác:

- Công tác kế hoạch, tài chính, quản lý tài sản, cơ sở vật chất cơ quan Sở Nội vụ; Chủ tài khoản ủy quyền của Sở; Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; công tác thông tin, tuyên truyền, cải cách hành chính; đánh giá, xếp loại hằng tháng của Sở.

- Thẩm định, trình bầu, miễn nhiệm, phê chuẩn thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, miễn nhiệm, cho thôi chức vụ bầu cử đối với các chức danh thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; tiếp nhận, điều động công chức cấp huyện, cấp xã. - Chế độ, chính sách về tang lễ của cán bộ, lãnh đạo quản lýtheoquy định về tổ chức tang lễ của tỉnh.

- Tham gia các hội đồng, ban, tổ công tác, dự các cuộc họp khi Giám đốc phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định, Quy chế làm việc của Sở Nội vụ và các nhiệm vụ khác khi Giám đốc phân công.

Trực tiếp phụ trách các phòng, đơn vị:

- Văn phòng.

- Phòng Xây dựng chính quyền.

- Ban Thi đua - Khen thưởng. 

Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Thiều Hương

Phó giám đốc:  Bà Nguyễn Thị Thiều Hương

Điện thoại: 0961552333

Email: ntthuong@hungyen.gov.vn

Nhiệm vụ:

 Giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực công tác:

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, lãnh đạo quản lý, cán bộ cấp tỉnh, huyện, xã.

- Thẩm định kế hoạch thi tuyển công chức; thẩm định, có ý kiến thống nhất về kế hoạch tuyển dụng viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của phòng Công chức, viên chức.

- Công tác nhân sự Đại hội của các Hội được Nhà nước giao nhiệm vụ; giúp Giám đốc thực hiện một số nội dung công tác quản lý cán bộ thuộc trách nhiệm của Sở theo quy định của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Công tác kiểm tra cải cách hành chính; tham gia các hội đồng, ban, tổ công tác, dự các cuộc họp khi Giám đốc phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định, Quy chế làm việc của Sở Nội vụ và các nhiệm vụ khác khi Giám đốc phân công. 

Trực tiếp phụ trách các phòng:

- Thanh tra.

- Phòng Tổ chức, biên chế.

- Phòng Cải cách hành chính - Văn thư lưu trữ.

Văn phòng Sở