Công văn về việc xây dựng Kế hoạch giao biên chế công chức, số lượng người làm việc và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm 2010

Nội dung Công văn:735.pdf

Các biểu mẫu: MẪU PHỤ LỤC KẾ HOẠCH GIAO BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC NĂM 2020.xlsMẪU PHỤ LỤC KẾ HOẠCH GIAO SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC NĂM 2020 (1).xls

Bùi Xuân Hiếu - Phòng TCBC&TCPCP