Công chức tiếp nhận ý kiến, phản ánh của cá nhân, tổ chức

Chánh Văn Phòng:  Phạm Thị Tuyết

Điện thoại cơ quan: 03213.864325

Di động: 0389985899

Email: pttuyet@hungyen.gov.vn

Chu Bình Mích, Văn phòng Sở