Danh sách công chức tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ

TRƯỞNG BỘ PHẬN

Phó chánh Văn Phòng: ông Nguyễn Đình Tuệ

Di động: 0962028399

Email: ndtue@hungyen.gov.vn

 

CÔNG CHỨC TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

1. Bà Nguyễn Thị Tuyến: Phó trưởng phòng Nghiệp vụ II, Ban TĐKT, Sở Nội vụ;

Di động: 0904145578

Email: nttuyen@hungyen.gov.vn

2. Ông Chu Bình Mích: Chuyên viên Văn phòng Sở

Di động: 0973197753

Email: cbmich@hungyen.gov.vn

3. Ông vũ Xuân Hanh: Chuyên viên phòng Nghiệp vụ I, Ban TĐKT, Sở Nội vụ

Di động: 0936581459

Email: vxhanh@hungyen.gov.vn

 

Chu Bình Mích, Văn phòng Sở