UỶ BAN NHÂN DÂN                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TỈNH THANH HOÁ                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số: 198 /TB-UBND                               Thanh Hoá, ngày 30  tháng  12  năm 2015

                                       

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Thường trực UBND tỉnh năm 2016

 

   Thực hiện việc tiếp công dân theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Chủ tịch UBND tỉnh phân công lịch tiếp công dân của Thường trực UBND tĩnh như sau:

TT

Người tiếp

Chức vụ

Ngày, tháng tiếp

1 Ông Lê Anh Tuấn Phó Chủ tịch 20 - 01 (thứ 4)
2 Ông Phạm Đăng Quyền Phó Chủ tịch 22 - 02 (thứ 2)
3 Ông Ngô Văn Tuấn Phó Chủ tịch 21 - 3 (thứ 2)
4 Ông Nguyễn Đức Quyền Phó Chủ tịch Thường trực 20 - 4 (thứ 4)
5 Bà Lê Thị Thìn Phó Chủ tịch 20 - 5 (thứ 6)
6 Ông Nguyễn Đình Xứng Chủ tịch 20 - 6 (thứ 2)
7 Ông Lê Anh Tuấn Phó Chủ tịch 20 - 7 (thứ 4)
8 Ông Phạm Đăng Quyền Phó Chủ tịch 22 - 8 (thứ 2)
9 Ông Ngô Văn Tuấn Phó Chủ tịch 20 - 9 (thứ 3)
10 Ông Nguyễn Đức Quyền Phó Chủ tịch Thường trực 20 - 10 (thứ 5)
11 Bà Lê Thị Thìn Phó Chủ tịch 21 - 11 (thứ 2)
12 Ông Nguyễn Đình Xứng Chủ tịch 20 - 12 (thứ 3)

           Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong các phiên tiếp công dân định kỳ của Thường trực UBND tỉnh năm 2016 phải có Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và các đơn vị khác có liên quan (khi có yêu cầu)./.

Nơi nhận:                                                               CHỦ TỊCH

- TT Tỉnh ủy

- TT HĐND tỉnh;

- TT UBND tỉnh;    

- Ban Nội chính Tỉnh ủy;

- Văn phòng Tỉnh ủy;                                                                          

- Đoàn ĐBQH tỉnh;                                   

- UBND các huyện, TX, TP ;                                                                                      

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;

- Cổng TTĐT UBND tỉnh;

- Lưu: VT, TD.                                            Nguyễn Đình Xứng (đã ký)