Đoàn kiểm tra của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh thực hiện kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-HĐTĐKT ngày 09/3/2023 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh về kiểm tra công tác TĐKT năm 2023; Quyết định số 15/QĐ-HĐTĐKT ngày 08/9/2023 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh về thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác TĐKT năm 2023. Từ ngày 13/9/2023 đến ngày 14/9/2023, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị: Trường Cao đẳng Cơ điện - Thuỷ lợi; Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hưng Yên; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hưng Yên II; Công ty Bảo Việt Hưng Yên; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

(Ảnh: Đoàn kiểm tra làm việc làm việc tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn VN-Chi nhánh Hưng Yên)

Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra toàn diện việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng các cơ quan, đơn vị từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2022 gồm những nội dung: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng, ban hành văn bản và tổ chức triển khai thực hiện các chính sách, quy định pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng; việc chỉ đạo, tổ chức, thực hiện các phong trào thi đua; công tác khen thưởng; công tác trích lập và sử dụng quỹ TĐKT; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại tố cáo về công tác TĐKT.

Tại buổi làm việc, đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã báo cáo tình hình thực hiện công tác TĐKT tại cơ quan, đơn vị mình. Theo đó, trong thời điểm kiểm tra, các cơ quan, đơn vị cơ bản thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phát động các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị; công tác tuyên truyền, triển khai các văn bản pháp luật về công tác TĐKT luôn được các đơn vị quan tâm; việc bình xét các danh hiệu thi đua và đề nghị các hình thức khen thưởng được tổ chức thực hiện công khai, dân chủ đảm bảo quy định; kịp thời kiện toàn, củng cố thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng xét duyệt sáng kiến; việc trích lập, sử dụng và quản lý quỹ thi đua, khen thưởng cơ bản được thực hiện hiệu quả; các cơ quan, đơn vị được kiểm tra không có trường hợp khiếu nại về công tác thi đua, khen thưởng.

(Ảnh: Đoàn kiểm tra làm việc tại Trường Cao đẳng Cơ điện - Thuỷ lợi)

(Ảnh: Đoàn kiểm tra làm việc tại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh)

(Ảnh: Đoàn kiểm tra làm việc tại Công ty Bảo Việt Hưng Yên)

Đoàn kiểm tra đề nghị các cơ quan, đơn vị cung cấp tài liệu, hồ sơ; báo cáo giải trình một số nội dung. Đồng thời, Đoàn kiểm tra đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy hết vai trò, mạnh dạn đề xuất phương pháp đổi mới trong việc phát động các phong trào thi đua; tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh công tác phát hiện bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến bằng nhiều hình thức đa dạng; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo việc khen thưởng chính xác, công khai, công bằng, kịp thời, đúng người, đúng việcđặc biệt quan tâm phát hiện nhân tố mới, người lao động trực tiếp, nâng cao tỷ lệ khen thưởng cấp tỉnh và khen thưởng cấp Nhà nước./.

Đoàn Thu Trang, Ban Thi đua - Khen thưởng.