Quyết định ban hành danh mục, thời hạn, quy trình giải quyết công việc nội bộ (ngoài TTHC) tại các phòng, ban, trung tâm thuộc Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên

;  

 

Tải Quyết định tại đây: Quyết định ban hành Danh mục, thời hạn và Quy trình giải quyết công việc.pdf;   Phụ lục Quy trình giải quyết công việc nội bộ ngoài TTHC.pdf;   Danh mục, thời hạn giải quyết công việc nội bộ (1).pdf;  Quy trình_Phòng Công chức, viên chức.pdf;  Quy trình_Phòng Xây dựng chính quyền.pdf;  Quy trình_Phòng Tổ chức, biên chế.pdf;  Quy trình_Thanh tra Sở.pdf;  Quy trình_Phòng Tín ngưỡng _Tôn giáo.pdf;  Quy trình_Phòng CCHC_VTLT.pdf;  Quy trình_ Ban Thi đua-Khen thưởng.pdf;  Quy trình_Trung tâm Lưu trữ lịch sử.pdf