Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9/2023 (điều chỉnh)

Tải Kế hoạch tại đây: KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 9 (ĐIỀU CHỈNH).pdf

Văn phòng Sở