Sở Nội vụ làm việc với Sở Xây dựng thống nhất một số nội dung để tham mưu Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025

Thực hiện Kết luận số 48-KL/TW ngày 30 /01/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030; Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn 1932-CV/VPTU ngày 27/7/2023 và UBND tỉnh tại Công văn 2010/UBND-NC ngày 27/7/2023 về việc thực hiện Thông báo Kết luận số 2646/TB-TTKQH ngày 19/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

Ngày 07/8/2023, Sở Nội vụ tổ chức buổi làm việc với Sở Xây dựng thống nhất một số nội dung để tham mưu trình UBND tỉnh Kế hoạch thực hiện việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Tham dự buổi làm việc, về phía Sở Nội vụ có đồng chí Lê Quang Hòa - Giám đốc Sở, đồng chí Nguyễn Thị Tươi - Phó Giám đốc Sở, lãnh đạo và chuyên viên phòng Xây dựng chính quyền. Về phía Sở Xây dựng có đồng chí Cao Quang Hưng - Giám đốc Sở, đồng chí Lưu Văn Dương - Phó Giám đốc Sở, Trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật và Nhà ở; lãnh đạo và chuyên viên phòng Quy hoạch, kiến trúc và phát triển đô thị.

Đồng chí Lê Quang Hòa, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại buổi làm việc

Tại cuộc họp, đồng chí Lê Quang Hòa đã chỉ đạo, quán triệt nội dung cuộc họp: thống nhất các nhiệm vụ, thời gian thực hiện các nội dung trong Dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 và nhiệm vụ quy hoạch đô thị gắn liền với việc nâng cấp đơn vị hành chính nông thôn lên đơn vị hành chính đô thị.

Đồng chí Nguyễn Thị Tươi, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại buổi làm việc

Các đồng chí tham dự Hội nghị đã trao đổi ý kiến, tham gia vào các nhiệm vụ và thời gian dự kiến thực hiện trong dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của UBTVQH và Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 của Chính phủ về tổ chức, sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025. Các nhiệm vụ cụ thể về quy hoạch dự kiến tham mưu UBND tỉnh thực hiện bao gồm:

Sở Nội vụ chủ trì xây dựng Phương án, Đề án tổng thể tổ chức, sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025 gắn với định hướng phát triển đô thị của tỉnh.

Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh xây dựng Đề án xây dựng tỉnh Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, gắn với đơn vị hành chính; thẩm định, trình phương án xây dựng, điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn gắn với đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh trình cấp có thẩm quyền theo quy định để bảo đảm sự thống nhất giữa các quy hoạch này với phương án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã; đẩy nhanh tiến độ thẩm định Chương trình phát triển đô thị của các địa phương, trình UBND tỉnh phê duyệt, làm cơ sở xem xét, quyết định đề án nâng loại đô thị, nâng cấp ĐVHC cấp xã, đặc biệt với các xã thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023-2030.

Đồng chí Lưu Văn Dương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Quang Hòa và đồng chí Cao Quang Hưng thống nhất sẽ giao hai phòng chuyên môn phối hợp tham mưu Lãnh đạo Sở các nội dung có liên quan đảm bảo theo đúng quy định.

 

Phòng Xây dựng chính quyền