HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023 CỦA KHỐI THI ĐUA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC HỘI, ĐOÀN THỂ TỈNH

Ngày 10/8/2023, tại Hội Nông dân tỉnh, Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các Hội, Đoàn thể tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023 và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Dự Hội nghị có Đại diện Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội; đại diện Lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị thành viên trong Khối thi đua; đại diện Lãnh đạo và chuyên viên Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ.

Thay mặt Khối thi đua, ông Nguyễn Văn Doanh - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Trưởng Khối khi đua năm 2023 trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các Hội, Đoàn thể tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các Hội, Đoàn thể tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND  tỉnh; xây dựng kế hoạch hoạt động với những nội dung, tiêu chí cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của Khối; phối hợp với các cơ quan, đơn vị tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, xây dựng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025; tuyên truyền sâu rộng và vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động, phương hướng nhiệm vụ của các đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hội nghị đã thảo luận đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng cuối năm 2023; trong đó, Khối Thi đua tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Trung ương, tỉnh phát động; gắn kết chặt chẽ các phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị nói chung và mỗi cán bộ, đảng viên nói riêng để góp phần đưa công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực quan trọng nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Các đại biểu dự Hội nghị đã thảo luận tại Hội nghị và nhất trí với dự thảo Báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm; nội dung phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Khối thi đua.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

Kết thúc Hội nghị, các đại biểu tham dự Hội nghị đi thăm quan mô hình “Vườn nhãn sinh thái” tại xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên./.

                                                                                                                                                                                           Trần Thị Lan Phương, Ban Thi đua - Khen thưởng.