Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính và công vụ tỉnh Hưng Yên thực hiện kiểm tra tại Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND các huyện: Phù Cừ, Tiên Lữ

Thực hiện Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh về kiểm tra công tác cải cách hành chính;  Kế hoạch số 01/KH-TCT ngày 22/6/2023 của Tổ công tác về kiểm tra công vụ tỉnh Hưng Yên về kiểm tra công vụ năm 2023. Từ ngày 01/8/2023 đến ngày 09/8/2023, Tổ kiểm tra số 1, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính và công vụ của tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Thiều Hương - Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Tổ trưởng cùng các các thành viên là đại điện Lãnh đạo một số phòng chuyên môn thuộc các Sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Nội vụ, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Tài chính đã thực hiện kiểm tra công tác cải cách hành chính và công vụ tại Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND các huyện: Phù Cừ, Tiên Lữ.

(Ảnh: Tổ kiểm tra làm việc tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Tổ kiểm tra tiến hành kiểm tra toàn diện về công tác cải cách hành chính (CCHC), việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động công vụ của đơn vị và đội ngũ cán bộ công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị, gồm: Công tác chỉ đạo điều hành; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Kiểm tra kỹ năng, nghiệp vụ công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa các cấp; việc thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của cơ quan các cơ quan, đơn vị. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa công sở, quy tắc giao tiếp, ứng xử và việc sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; thực hiện chức trách và các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương và của các phòng, ban, cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

(Ảnh: Tổ kiểm tra làm việc tại Sở Tài chính)

Tại các buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị được kiểm tra, đồng chí Tổ trưởng phân công mỗi thành viên phụ trách kiểm tra các nội dung khác nhau để kiểm chứng số liệu báo cáo, ghi nhận đánh giá ưu điểm, hạn chế của từng cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở báo cáo kết quả công tác CCHC và hoạt động công vụ của các cơ quan, đơn vị theo đề cương hướng dẫn, Đoàn kiểm tra đã tổ chức đánh giá các nội dung trong báo cáo so sánh với việc theo dõi tình hình triển khai thực hiện của đơn vị từ đầu năm đến thời điểm được kiểm tra.

(Ảnh: Tổ kiểm tra làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư)

Nhìn chung các đơn vị, địa phương đã thực hiện tốt chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động công vụ. Làm tốt công tác phổ biến, quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị, địa phương. Cán bộ, công chức, viên chức người lao động chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa công sở, quy tắc giao tiếp, ứng xử và việc sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc. Không để xảy ra tình trạng lợi dụng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Công tác chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương đối với các phòng, ban, cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc thường xuyên được tổ chức thực hiện. Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới thay thế nội quy, quy chế, quy định, quy trình làm việc nội bộ của cơ quan, đơn vị, địa phương và của các phòng, ban, cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân; công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cơ quan, đơn vị, địa phương được các đơn vị triển khai cơ bản bản bảo đúng quy định. Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng - tôn giáo được được quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, đưa các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật. Công tác thi đua, khen thưởng được các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả, sát với thực tế. Công tác văn thư, lưu trữ; việc lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử được triển khai cơ bản đảm bảo đúng quy định.

(Ảnh: Tổ kiểm tra làm việc tại Sở Xây dựng)

Công tác CCHC đã được các sở, UBND các huyện quan tâm, chỉ đạo, chủ động xây dựng Kế hoạch đẩy mạnh công tác CCHC tại cơ quan. Trong đó có phân công rõ trách nhiệm của các đơn vị, thời gian hoàn thành theo các nhiệm vụ đề ra. Công tác kiểm tra CCHC năm 2022 đã được các cơ quan, đơn vị xây dựng theo kế hoạch riêng; số lượng đơn vị được xây dựng kiểm tra theo kế hoạch đảm bảo tỷ lệ theo quy định.

Kết quả triển khai, tham mưu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của cơ quan, đơn vị cơ bản đảm bảo đúng quy định. Số văn bản ban hành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng; tuân thủ đúng quy trình, thủ tục xây dựng văn bản QPPL theo quy định của pháp luật. Công tác cải cách TTHC được được các đơn vị quan tâm, thực hiện thông qua việc các kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử tại cơ quan, đơn vị, địa phương; bảo đảm chất lượng theo quy định.

(Ảnh: Tổ kiểm tra làm việc tại Sở Y tế)

Công tác cải cách tổ chức bộ máy cơ bản được các đơn vị thực hiện đảm bảo đúng quy định như sắp xếp bộ máy, giảm đầu mối các tổ chức hành chính, theo lộ trình, kế hoạch của cấp có thẩm quyền; thực hiện quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo tại các tổ chức hành chính; đảm bảo các quy định về biên chế công chức, số lượng người làm việc; thực hiện giảm số lượng đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc theo lộ trình, Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; thực hiện tạm giao biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp đến các phòng, ban, cơ quan chuyên môn thuộc, trực thuộc các cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo quy định; thực hiện quy định về biên chế công chức và số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo quy định.

(Ảnh: Tổ kiểm tra làm việc tại huyện Phù Cừ)

Công tác rà soát, xây dựng bổ sung, điều chỉnh vị trí việc làm khi có hướng dẫn của bộ, ngành, trung ương hoặc khi có thay đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức được các đơn vị tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định. Thực hiện đúng quy định về việc bổ nhiệm ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức hiện giữ, đảm bảo đúng theo yêu cầu vị trí việc làm, điều kiện, tiêu chuẩn ngạch, chức danh nghề nghiệp.

(Ảnh: Tổ kiểm tra làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp huyện)

Công tác xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số được các đơn vị đẩy mạnh triển khai thực hiện như: thành lập ban chỉ đạo chuyển đổi số; ban hành kế hoạch phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2023, các kế hoạch chuyên đề về chuyển đổi số theo yêu cầu của UBND tỉnh. Chỉ đạo và triển khai thực hiện gửi nhận văn bản điện tử; quy trình soạn thảo, trình văn bản điện tử trên phần mềm quản lý văn bản; việc sử dụng chứng thư số chuyên dùng của đơn vị và cá nhân lãnh đạo đơn vị cơ bản được các đơn vị thực hiện đúng quy định.

(Ảnh: Tổ kiểm tra làm việc tại huyện Tiên Lữ)

Tại các buổi làm vệc, đồng chí Nguyễn Thị Thiều Hương – Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã ghi nhận và đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính và chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động công vụ của các đơn vị đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, thống nhất kết luận một số nội dung còn tồn tại hạn chế đã được Tổ kiểm tra chỉ ra, qua đó, các đơn vị đã nghiêm túc tiếp thu và trong thời gian tới sẽ chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc có giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế để nâng cao kết quả công tác cải cách hành chính và thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động công vụ tại đơn vị, góp phần xây dựng nền hành chính tỉnh Hưng Yên hoạt động ngày càng chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả; đáp ứng tốt sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Phòng CCHC-VTLT