Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2023 của Sở Nội vụ

Tải Kế hoạch tại đây:KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 8.2023.pdf

Văn phòng Sở