Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023

Ngày 12/7/2023, Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023 của Ban Tôn giáo Chính phủ. Ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2023 của Ban Tôn giáo Chính phủ đã nêu bật những kết quả đạt được của ngành quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trong 6 tháng đầu năm 2023, trong đó nhận định: Ban Tôn giáo Chính phủ đã chủ động phối hợp với các bộ, ban, ngành liên quan và chính quyền các cấp triển khai công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; kịp thời tham mưu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Nội vụ và cấp ủy, chính quyền các cấp về các chủ trương, công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; hướng dẫn, giúp đỡ các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định của pháp luật; công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo được triển khai theo đúng quy định của pháp luật; công tác đối ngoại tôn giáo và đấu tranh nhân quyền tiếp tục được duy trì và phát huy; tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu về chính sách, pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo các cấp. Báo cáo cũng đề xuất 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của Ban Tôn giáo Chính phủ trong 6 tháng cuối năm 2023.

Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc phát biểu tại Hội nghị

Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Ánh Chức báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ trong 6 tháng đầu năm 2023 đã phấn đấu hoàn thành khối lượng công việc được giao; đảm bảo hoạt động của các tổ chức tôn giáo cơ bản ổn định, tuân thủ pháp luật. Thứ trưởng nhấn mạnh yêu cầu tập trung rà soát tiến độ các nhiệm vụ trọng tâm theo Chương trình công tác của Bộ, của Ban Tôn giáo Chính phủ và các nhiệm vụ đột xuất do Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao để chỉ đạo, phân công cụ thể, đôn đốc hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn quy định; tham mưu với lãnh đạo Bộ về tổ chức bộ máy của ngành quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; hoàn thiện báo cáo Thủ tướng Chính phủ sơ kết 01 năm thực hiện Đề án bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2022-2026 tại Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 11/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ./.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Theo:btgcp.gov.vn