Cụm thi đua các Doanh nghiệp vốn Nhà nước tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Ngày 14/7/2023tại Chi nhánh Xăng dầu Hưng Yên, Cụm Thi đua các doanh nghiệp vốn Nhà nước đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023.

Toàn cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị có Lãnh đạo, chuyên viên làm công tác thi đua, khen thưởng của 12 Doanh nghiệp thành viên trong Cụm; lãnh đạo và chuyên viên Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ.

Thay mặt Cụm thi đua, ông Trần Tấn Đại - Giám đốc Chi nhánh Xăng dầu Hưng Yên, Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2023 đã báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Cụm Thi đua các doanh nghiệp vốn Nhà nước.

Ông Trần Tấn Đại - Giám đốc Chi nhánh Xăng dầu Hưng Yên báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Cụm Thi đua các doanh nghiệp vốn Nhà nước.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Cụm thi đua đã tiến hành đăng ký thi đua; ký giao ước thi đua năm 2023; tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh và các hoạt động khác trong kế hoạch hoạt động của Cụm thi đua. Các đơn vị trong Cụm thi đua luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao các phong trào thi đua, đã bám sát các mục tiêu, nội dung công tác thi đua chung của Cụm và từng đơn vị để tuyên truyền CBCNV, người lao động trong từng đơn vị phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Từng bước đưa phong trào thi đua đi vào chiều sâu, đảm bảo nề nếp, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, có sự gắn kết phong trào thi đua với nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị đã đi có những đổi mới tích cực, hiệu quả, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của các đơn vị

Hội nghị đã thảo luận đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, tập trung nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho người lao động; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất giảm thiểu chi phí lao động, tích cực tham gia vào phúc lợi xã hội. Thảo luận tham gia dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội thao của Cụm (dự kiến vào tháng 8). Các đại biểu dự Hội nghị đã thảo luận tại Hội nghị cơ bản nhất trí với dự thảo Báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Cụm thi đua; Kế hoạch tổ chức Hội thao trong Cụm với 2 môn: Cầu lông và Kéo co.

Ông Nguyễn Đình Tuệ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Đình Tuệ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ đề nghị Cụm nghiên cứu, bổ sung một số nội dung: Đổi mới nội dung Ký giao ước thi đua của các đơn vị trong Cụm, chỉ tiêu cụ thể để khi họp sơ kết, tổng kết sẽ xem xét đánh giá kết quả đạt được theo các nội dung đã giao ước thi đua; phát triển, mở rộng thành viên trong Cụm thi đua; lưu ý về tiêu chuẩn điều kiện khen thưởng theo Luật TĐKT 2022 và thành tích đề nghị khen thưởng phải thực sự tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; quan tâm, chú trọng việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, nhân tổ mới ở các đơn vị trong Cụm thi đua; xây dựng, lựa chọn và khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu thực sự có tác dụng nêu gương và mang tính lan tỏa cao trong toàn xã hội./.

Đoàn Thu Trang, Ban Thi đua-Khen thưởng