Hội nghị của Bộ Nội vụ với các địa phương sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023

Sáng ngày 07/7/2023, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị của Bộ Nội vụ với các địa phương sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023. 

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ dự và chỉ đạo Hội nghị.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà và các đồng chí Thứ trưởng chủ trì Hội nghị

Dự Hội nghị có các đồng chí Thứ trưởng: Nguyễn Trọng Thừa, Nguyễn Duy Thăng, Triệu Văn Cường, Vũ Chiến Thắng; lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ; đại diện các tổ chức chính trị - xã hội của Bộ; lãnh đạo Sở Nội vụ và công chức liên quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, cùng với cả nước, toàn ngành Nội vụ đã vượt qua khó khăn, thách thức, không ngừng đổi mới, sáng tạo và tạo được những chuyển biến quan trọng, tích cực trên các lĩnh vực của ngành, đóng góp quan trọng vào kết quả chung của đất nước và địa phương.  Nhất là: 1. Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách của Bộ và tổ chức thực hiện của các địa phương được triển khai nghiêm túc, quyết liệt. 2. Tập trung giải quyết, tháo gỡ nhiều khó khăn vướng mắc ở địa phương, cơ sở trên lĩnh vực ngành tạo sự thống nhất trong hệ thống chính trị, đồng thuận trong xã hội. 3. Tiếp tục thực hiện công tác sắp xếp tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trong hệ thống hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương gắn tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 4. Đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể về cải cách hành chính theo hướng trọng tâm, trọng điểm về xây dựng và hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số và cải cách công vụ, công chức. 5. Tích cực nghiên cứu, từng bước hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương phù hợp với địa bàn, nhất là mô hình chính quyền đô thị và chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. 6. Tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước một cách đồng bộ, thống nhất trên tất cả các lĩnh vực của ngành đã tạo được sự ổn định và phát triển rõ nét của ngành Nội vụ cả nước. 7. Đẩy mạnh chuyển đổi số, đặc biệt là hoàn thành xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức chuẩn bị một bước cho thúc đẩy chuyển đổi số toàn ngành và kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư góp phần xây dựng Chính phủ số, chính quyền số, xã hội số.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng cũng thẳng thắn nhìn nhận ngành Nội vụ còn nhiều khó khăn, tồn tại, hạn chế, bất cập trước yêu cầu thực tiễn đòi hỏi của sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển. Đặc biệt, trong bối cảnh đất nước còn phải đối mặt nhiều khó khăn, thách thức hơn là thuận lợi. Trong khi đó, công việc 6 tháng cuối năm cũng như những năm tới còn rất lớn và nặng nề.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị tại Hội nghị hôm nay, các đại biểu tập trung phân tích và làm rõ một số nội dung trọng tâm sau đây: (1) Đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, những mặt được, tiêu biểu nổi lên; những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, làm rõ nguyên nhân để có giải pháp tháo gỡ, khơi thông. (2) Đề xuất bổ sung nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm hoàn thành toàn diện, chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ những tháng cuối năm và cả năm 2023, nhất là những vấn đề lớn, trọng tâm được nêu trong báo cáo. (3) Từ thực tiễn địa phương, kiến nghị, đề xuất những khó khăn, vướng mắc. Đặc biệt là tham mưu, hiến kế nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ, ngành Nội vụ.

Bộ trưởng đề nghị lãnh đạo Sở Nội vụ các địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, phát biểu ngắn gọn, thẳng thắn, chất lượng, đề xuất kiến nghị xác đáng từ thực tiễn; lãnh đạo Bộ Nội vụ, lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ nghiên cứu các ý kiến, tiếp thu và trao đổi, giải đáp, chia sẻ những kiến nghị của các địa phương một cách cụ thể, rõ vấn đề, có chất lượng.

Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh trình bày báo cáo tại Hội nghị 

Báo cáo tại Hội nghị, Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, dưới sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, toàn ngành Nội vụ đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, chất lượng, phát huy tinh thần chủ động, tích cực gắn trách nhiệm người đứng đầu và thẻ chế hóa đến từng cá nhân trong việc tham mưu, thực hiện nhiệm vụ. Bộ Nội vụ đã đề ra phương châm hành động của năm 2023 là “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả” và tập trung vào “3 đột phá, 4 trọng tâm”, theo đó, đã xây dựng và hoàn thiện thể chế, đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều chính sách quan trọng nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khai thông những điểm nghẽn trong quá trình tổ chức, thực hiện chính sách, pháp luật ngành Nội vụ và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực: Công tác xây dựng thể chế, chính sách; Tổ chức bộ máy và biên chế; Quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Xây dựng chính quyền địa phương, địa giới hành chính; Cải cách hành chính; Công tác thi đua, khen thưởng; Công tác tín ngưỡng, tôn giáo; Công tác văn thư, lưu trữ; Công tác thanh niên; công tác dân vận, dân chủ, cán bộ nữ; Quản lý hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ; Công tác thanh tra, pháp chế; Hoạt động đối ngoại, nghiên cứu khoa học; công gnhệ thông tin; công tác chuyển đổi số; tuyên truyền.

Các đại biểu dự Hội nghị

Nhìn chung, ngay từ đầu năm Bộ Nội vụ và các địa phương đã xác định công tác xây dựng, dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách là nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi, là nhiệm vụ chính trị quan trọng phải ưu tiên, tập trung nguồn lực để thực hiện; công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành có nhiều đổi mới, quyết liệt, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, cá thể hóa trách nhiệm đến từng cá nhân, theo đó đã đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều chính sách pháp luật thuộc lĩnh vực nội vụ bảo đảm tính khả thi, đến nay các quy định pháp luật đã cơ bản đồng bộ, thống nhất, liên thông với các quy định của Đảng.

Các địa phương đã chủ động phối hợp với Bộ Nội vụ để kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030; tham mưu ban hành và tổ chức triển khai thực hiện các quy định mới về tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các cấp, các ngành; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước đồng thời hoạt động thanh tra, kiểm tra tại các Bộ, ngành, địa phương đã góp phần nâng cao hiệu quả và kỷ cương, kỷ luật công vụ; chủ động phát hiện những tồn tại, hạn chế trong cơ chế, chính sách, pháp luật để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi.

Đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, trình độ năng lực và cơ cấu hợp lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; quán triệt tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, không né trách, đùn đẩy trách nhiệm trong xử lý công việc; thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính trong cơ quan nhà nước và văn hoá công vụ.

Công tác cải cách hành chính được triển khai quyết liệt, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính. Các địa phương hoàn thành triển khai hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh trên cơ sở hợp nhất cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được lưu trữ dưới dạng điện tử làm cơ sở để thực hiện các giao dịch hành chính tiếp theo của người dân, doanh nghiệp.

Công tác thi đua, khen thưởng được các địa phương quan tâm, chủ động, sát sao từ những ngày đầu năm theo hướng tôn vinh, khen thưởng, biểu dương đối tượng lao động trực tiếp. Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo được duy trì ổn định, tuân thủ pháp luật, chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu giải quyết các vấn đề phức tạp về tín ngưỡng, tôn giáo và thường xuyên hướng dẫn các tổ chức tôn giáo hoạt động theo đúng đường hướng, phương châm hành đạo; đặc biệt là công tác đấu tranh để Hoa Kỳ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách quan tâm đặc biệt về tôn giáo (SWL)Công tác văn thư, lưu trữ, quản lý hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ, công tác thanh niên, thanh tra, pháp chế, nghiên cứu khoa học... đã có nhiều đổi mới, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực nội vụ.

Toàn cảnh Hội nghị 

Về phương hướng, nhiệm vụ chung trong 6 tháng cuối năm 2023, Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh cho biết, Bộ Nội vụ và các địa phương tập thực hiện nhiệm vụ được giao tại các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong đó trọng tâm là hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật của ngành Nội vụ; đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức, cải cách hành chính và phân cấp, phân quyền trong tất cả các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực nội vụ; thực hiện chính sách cải cách tiền lương; tăng cường tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập và thúc đẩy xã hội hoá dịch vụ công; tổ chức triển khai có hiệu quả sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030; thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở xã, ở thôn, tổ dân phố, cụ thể như sau:

Tập trung, ưu tiên nguồn lực xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách như: (1) Xây dựng, hoàn thiện Luật Lưu trữ (sửa đổi), (2) Trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, ban hành 02 Nghị quyết; (3) Trình Chính phủ xem xét, ban hành 16 Nghị định; (4) Ban hành theo thẩm quyền 13 Thông tư thuộc lĩnh vực nội vụ.

Đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức, hoàn thiện mô hình chế độ công vụ theo hướng năng động, linh hoạt, hiệu quả, thực tài để xây dựng môi trường làm việc công bằng, chuyên nghiệp, văn minh, hiện đại; hoàn thiện chế độ, chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài và quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; nâng cao đạo đức công vụ và kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cá thể hoá trách nhiệm đến từng công chức trong thực thi công vụ.

Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với Bộ, ngành và với chính quyền địa phương; thực hiện quyết liệt việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của các cơ quan, đơn vị và sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ, ngành, địa phương; nghiên cứu, tổng kết và đề xuất việc nhân rộng mô hình phân cấp của Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội để áp dụng tại các địa phương.

Thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 bảo đảm mục tiêu, lộ trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong năm 2023, 2024 để ổn định tổ chức đại hội Đảng các cấp năm 2025; tập trung xây dựng các văn bản hướng dẫn việc kiện toàn tổ chức bộ máy và giải quyết dôi dư đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính theo Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ; tập trung xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số trong đó hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức để kết nối, tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; chú trọng rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính không còn phù hợp, bảo đảm thực chất, hiệu quả.

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực thi đua, khen thưởng; tín ngưỡng, tôn giáo; văn thư, lưu trữ; công tác thanh niên; quản lý hội, quỹ; thanh tra, pháp chế; hợp tác quốc tế; thông tin truyền thông và chuyển đổi số.

 

moha.gov.vn