SỞ NỘI VỤ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN, PHỔ BIẾN, HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC NỘI VỤ NĂM 2023

Ngày 29/6, tại Trung tâm Thông tin - Hội nghị tỉnh, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến, hướng dẫn nghiệp vụ công tác nội vụ năm 2023. Tham gia Hội nghị tập huấn có hơn 500 đại biểu là Thủ trưởng và cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm công tác tổ chức cán bộ thuộc các sở, ban, ngành tỉnh; đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị trực thuộc các sở, ngành tỉnh; các Hội cấp tỉnh được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ; các Doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND tỉnh; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố Hưng Yên; UBND các xã, phường thuộc thành phố Hưng Yên.

Hội nghị tập huấn được tổ chức theo hình thức trực tiếp, tập trung giới thiệu, phổ biến, hướng dẫn 03 chuyên đề, trong đó, giới thiệu một số quy định của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và của tỉnh thuộc lĩnh vực Nội vụ.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Lê Quang Hòa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ phổ biến, hướng dẫn Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 20/4/2023 của UBND tỉnh về quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Hưng Yên; trong đó, bổ sung các đối tượng quản lý mới; đẩy mạnh phân cấp và gắn trách nhiệm cho thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương; tăng cường công tác quản lý khi thực hiện đẩy mạnh phân cấp thông qua việc kiểm soát; đột phá đưa quy định thủ tục hành chính về trình tự, thủ tục, hồ sơ, điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian để giải quyết một công việc cụ thể liên quan đến cá nhân, tổ chức.

Bên cạnh đó, đồng chí Lê Quang Hòa cũng đã giới thiệu những nội dung cơ bản, điểm mới, trọng tâm tại Quy định số 80-QĐ/TW ngày 18/8/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: số 540-QĐ/TU ngày 10/10/2022, số 761-QĐ/TU ngày 10/02/2023.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Thiều Hương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ giới thiệu, phổ biến một số Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Nội vụ mới ban hành quy định về: tinh giản biên chế, hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, chính sách tiền lương, kiểm định chất lượng đầu vào công chức,... Đồng thời, giới thiệu, phổ biến một số chính sách của tỉnh về hỗ trợ thu hút nhân tài, thu hút giáo viên tiểu học, giáo viên mầm non; hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc và chuyển công tác nhằm thực hiện tinh giản biên chế trong các cơ quan, đơn vị; hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo sau đại học nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ;...

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Sở Nội vụ và các đại biểu tham dự đã trao đổi để làm rõ một số nội dung còn vướng mắc trong việc thực hiện các quy định nêu trên. Thông qua Hội nghị, Sở Nội vụ mong muốn các đại biểu được cập nhật các thông tin, kinh nghiệm để triển khai, thực hiện có hiệu quả, đảm bảo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác cán bộ tại các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý./.

Thanh tra Sở