CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CHUYÊN NGÀNH NỘI VỤ TẠI MỘT SỐ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Thực hiện Kế hoạch số 767/QĐ-SNV ngày 14/12/2022 của Sở Nội vụ về phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023; Quyết định số 1493/QĐ-SNV ngày 23/6/2023 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức; ký hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ ở các vị trí việc làm được xác định là viên chức; việc thực hiện chế độ tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Sáng ngày 30/6/2023, Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ đã công bố Quyết định kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức; ký hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ ở các vị trí việc làm được xác định là viên chức; việc thực hiện chế độ tự chủ tại các Trung tâm: Quan trắc - Thông tin tài nguyên và môi trường, Kỹ thuật tài nguyên và môi trường, Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

(Toàn cảnh buổi làm việc)

Dự buổi làm việc, về phía Đoàn kiểm tra gồm có: bà Nguyễn Thị Thiều Hương, Phó Giám đốc Sở, Trưởng Đoàn kiểm tra cùng các thành viên trong Đoàn. Về phía Sở Tài nguyên và Môi trường gồm có: ông Nguyễn Đức Kiền - Phó Giám đốc Sở, ông Hoàng Trọng Nhu, Giám đốc Trung tâm Quan trắc - Thông tin tài nguyên và môi trường, bà Nguyễn Thu Hiền - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất, bà Trần Thị Thúy Hường - Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường và các trưởng phòng tham mưu công tác tổ chức, hành chính tại các đơn vị được kiểm tra.

(Bà Nguyễn Thị Thiều Hương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc)

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Thiều Hương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn kiểm tra quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung, thời hạn, phương pháp, lịch làm việc; đồng thời, đề nghị Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Lãnh đạo các Trung tâm phối hợp, cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan để Đoàn kiểm tra làm việc theo quy định.

(Ông Nguyễn Đức Kiền, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại buổi làm việc)

Thay mặt Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Nguyễn Đức Kiền, Phó Giám đốc Sở nhất trí với mục đích, yêu cầu, nội dung làm việc của Đoàn kiểm tra, đồng thời chỉ đạo các tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp chặt chẽ với Đoàn trong việc cung cấp hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu, chấp hành nghiêm các quy định pháp luật trong quá trình thực hiện kiểm tra tại đơn vị./.

Phòng Công chức viên chức