Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2023 của Sở Nội vụ

Tải Kế hoạch tại đây: Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 7_2023 (1).pdf

Văn phòng Sở