Tổ chức triển khai có hiệu quả các quy định mới của Chính phủ về sắp xếp tổ chức bộ máy và quy định về quản lý công chức, viên chức

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Bộ Nội vụ đề ra trong Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023.

Theo Báo cáo, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của Bộ Nội vụ 6 tháng đầu năm 2023 được thể hiện trên các mặt công tác: Chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác cải cách hành chính tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ, sự vào cuộc của lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ. Công tác tham mưu đôn đốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính được thực hiện kịp thời trên cơ sở bám sát Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ và các văn bản hướng dẫn qua đó bảo đảm tiến độ, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của Bộ.

Bên cạnh đó, Báo cáo cũng chỉ ra một số những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân như: việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của một số đơn vị còn mang tính hình thức chưa nghiêm, một số đơn vị không có báo cáo cải cách hành chính, một số đơn vị chưa bám sát yêu cầu hướng dẫn về chế độ báo cáo định kỳ; một số công chức, viên chức chuyên trách (phụ trách) công tác cải cách hành chính tại các cơ quan đơn vị chưa được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác cải cách hành chính. Vì vậy, chất lượng tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính còn hạn chế.

Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa các đơn vị trong công tác thu thập số liệu và báo cáo còn nhiều hạn chế, số liệu không cập nhật chưa đầy đủ.

Tổ chức triển khai có hiệu quả các quy định mới của Chính phủ về sắp xếp tổ chức bộ máy

Để công tác cải cách hành chính trong thời gian tới đạt kết quả, Báo cáo của Bộ Nội vụ đã đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể:

Thứ nhất, tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo điều hành nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính của Bộ, thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của Bộ. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, theo dõi đôn đốc các Bộ, cơ quan, địa phương triển khai thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Thứ hai, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của Bộ Nội vụ trên cơ sở bám sát Nghị quyết số 76/NQ-CP và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. Trong đó, tập trung xây dựng, triển khai các đề án, dự án về cải cách hành chính được giao tại Nghị quyết số 76/NQ-CP; các nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm được Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 23/CT-TTg.

Thứ ba, tiếp tục triển khai Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính giai đoạn 2021 - 2030”; ban hành Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2023; Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023. Tiếp tục triển khai Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 và Kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn tăng cường năng lực công chức thực hiện cải cách hành chính.

Thứ tư, tập trung triển khai, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các văn bản quy định chi tiết theo nhiệm vụ được giao không để phát sinh nợ đọng mới. Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả thể chế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; thực hiện xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo nhiệm vụ được giao bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng.

Thứ năm, tiếp tục rà soát đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; tăng cường thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP; nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnh thực hiện số hóa hồ sơ ết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Thứ sáu, tổ chức triển khai có hiệu quả các quy định mới của Chính phủ về sắp xếp tổ chức bộ máy và quy định về quản lý công chức, viên chức; tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối trung gian và gắn kết chặt chẽ với thực hiện chính sách tinh giản biên chế; tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức đảm bảo đúng với điều kiện, tiêu chuẩn của vị trí việc làm được phê duyệt.

Thứ bảy, tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chuyển đổi số của Bộ theo theo các kế hoạch đã ban hành.

Thứ tám, tăng cường công tác kiểm tra cải cách hành chính tại các cơ quan đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.


Anh Cao

Theo: moha.gov.vn