Hướng dẫn quản lý hồ sơ công chức, viên chức và người lao động

Công văn số 844/SNV-CCVC ngày 23/6/2023 về việc hướng dẫn quản lý hồ sơ công chức, viên chức và người lao động.

Tải Văn bản tại đây: Hướng dẫn quản lý hồ sơ công chức, viên chức và người lao động.pdfPhụ lục 1 - biểu mẫu HS CBCC.pdfPhụ lục 2 - Biểu mẫu HS viên chức.pdf

Văn phòng Sở