CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA TẠI BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HƯNG YÊN

Ngày 02/6/2023, thừa uỷ quyền của Giám đốc Sở Nội vụ, Đoàn thanh tra được thành lập theo Quyết định số 1442/QĐ-SNV ngày 22/5/2023 của Giám đốc Sở Nội vụ Hưng Yên phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật chuyên ngành Nội vụ tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.

Tham dự Hội nghị, về phía Sở Nội vụ gồm có: đồng chí Nguyễn Thị Thiều Hương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Đoàn thanh tra. Về phía Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên gồm có: đồng chí Phạm Trường Tam, Trưởng ban, đồng chí Nguyễn Đức Trường, Phó Chánh Văn phòng phụ trách, đồng chí Phạm Dũng Sỹ, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đầu tư khu công nghiệp và một số công chức thuộc Văn phòng Ban.

(Đồng chí Lương Thị Phương Chi, Chánh thanh tra Sở Nội vụ thừa uỷ quyền của

Giám đốc Sở Nội vụ công bố Quyết định thanh tra)

Tại Hội nghị, thừa uỷ quyền của Giám đốc Sở Nội vụ, đồng chí Lương Thị Phương Chi, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ công bố toàn văn Quyết định số 1442/QĐ-SNV ngày 22/5/2023 của Giám đốc Sở Nội vụ và thông qua Kế hoạch tiến hành thanh tra của Đoàn thanh tra. Đồng thời, nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời hạn, phương pháp, lịch làm việc; nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn thanh tra; quyền và trách nhiệm của đối tượng thanh tra; mối quan hệ công tác giữa Đoàn thanh tra và đối tượng thanh tra.

(Đồng chí Phạm Trường Tam, Trưởng ban

Quản lý các khu công nghiệp tỉnh phát biểu tại Hội nghị)

Thay mặt Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, đồng chí Phạm Trường Tam, Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã báo cáo kết quả thực hiện các nội dung thanh tra và chỉ đạo các tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc thẩm quyền quản lý phối hợp chặt chẽ với Đoàn trong việc cung cấp hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu, chấp hành nghiêm các quy định pháp luật trong quá trình thực hiện thanh tra tại đơn vị.

(Đồng chí Nguyễn Thị Thiều Hương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị)

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thiều Hương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ quán triệt nội dung, yêu cầu, sự cần thiết của hoạt động thanh chuyên ngành Nội vụ; đồng thời, đề nghị Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh có trách nhiệm phối hợp và thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của Đoàn thanh tra trong quá trình thanh tra, cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu thanh tra, tránh làm ảnh hưởng đến thời gian thanh tra và tiến độ cuộc thanh tra. Yêu cầu Đoàn thanh tra tổ chức thực hiện nội dung thanh tra theo đúng quy định của pháp luật nói chung và pháp luật về thanh tra nói riêng; đảm bảo chính xác, dân chủ, khách quan và không làm cản trở đến hoạt động bình thường của đơn vị được thanh tra, quản lý thông tin, tài liệu đúng quy định./.

Thanh tra Sở