Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Thực hiện Công văn số 886/UBND-KGVX ngày 12/04/2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý thông tin và giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn; Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước. Sở Nội vụ cung cấp Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh Hưng Yên: DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN.pdf

Văn phòng Sở