Kế hoạch biên chế công chức, viên chức năm 2024 của Sở Nội vụ

Tải Kế hoạch tại đây: Kế hoạch biên chế 2024.pdf

Văn phòng Sở