Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2023 của Sở Nội vụ

Tải Kế hoạch tại đây: KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 6.2023 CỦA SỞ NỘI VỤ.pdf

Văn phòng Sở