Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2023 của Sở Nội vụ

Tải Kế hoạch tại đây:KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 4.2023 CỦA SỞ NỘI VỤ.pdf

Văn phòng Sở