Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra của Giám đốc Sở Nội vụ về tín ngưỡng, tôn giáo tại UBND huyện Văn Lâm

          Thực hiện các Quyết định của Giám đốc Sở Nội vụ: số 767/QĐ-SNV ngày 14/12/2022 về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023; số 1424/QĐ-SNV ngày 19/5/2023 về việc kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tại UBND huyện Văn Lâm và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Văn Lâm.

          Sáng ngày 23/5/2023, tại trụ sở UBND huyện Văn Lâm, Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 1424/QĐ-SNV ngày 19/5/2023 của Giám đốc Sở Nội vụ do ông Cù Trọng Khang, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn, đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tại UBND huyện Văn Lâm giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2022. Tham dự Hội nghị, về phía Sở Nội vụ có ông Cù Trọng Khang, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn kiểm tra. Về phía UBND huyện Văn Lâm có ông Hoàng Thế Vĩnh, Phó chủ tịch UBND huyện Văn Lâm; lãnh đạo, công chức Phòng Nội vụ huyện Văn Lâm và đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Văn Lâm.

          Tại Hội nghị, bà Trần Thị Lý, Trưởng phòng Tín ngưỡng - Tôn giáo, Phó Trưởng đoàn kiểm tra đã công bố Quyết định số 1424/QĐ-SNV ngày 04/5/2023 của Giám đốc Sở Nội vụ Hưng Yên về việc kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tại UBND huyện Văn Lâm và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Văn Lâm giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2022; thông qua Kế hoạch kiểm tra và Lịch làm việc của Đoàn Kiểm tra.

                                                                                                                                                                                                                        

Bà Trần Thị Lý, Trưởng phòng Tín ngưỡng - Tôn giáo, Phó trưởng đoàn Kiểm tra công bố Quyết định kiểm tra

          Phát biểu tại Hội nghị, ông Cù Trọng Khang, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn kiểm tra nêu mục đích, yêu cầu, sự cần thiết, nội dung, phương pháp tiến hành kiểm tra và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Đoàn kiểm tra; yêu cầu Đoàn kiểm tra, các thành viên đoàn kiểm tra thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa công sở trong hoạt động kiểm tra; thực hiện nghiêm túc nội dung, trình tự, thủ tục, thời gian kiểm tra theo đúng Quyết định kiểm tra và Kế hoạch kiểm tra đã được Giám đốc Sở phê duyệt. Các thành viên đoàn kiểm tra thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo đúng quy định của pháp luật và sự phân công của Trưởng đoàn; không được gây khó khăn, phiền hà, không được làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức là đối tượng kiểm tra. Đồng thời, đề nghị UBND huyện Văn Lâm phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra, chuẩn bị và cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời văn bản, tài liệu, hồ sơ, báo cáo có liên quan nội dung kiểm tra để cuộc kiểm tra được thực hiện bảo đảm theo đúng nội dung của quyết định kiểm tra và kế hoạch kiểm tra đã được Giám đốc Sở phê duyệt, bảo đảm kết quả cuộc kiểm tra phản ánh chính xác, trung thực, khách quan, công tâm, đúng sự việc, đúng quy định.

 

Ông Cù Trọng Khang, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

          Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện Văn Lâm, Trưởng phòng Nội vụ …. Phong trình bày  tóm tắt báo cáo việc thực hiện các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2022 của UBND huyện Văn Lâm và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Văn Lâm.

 

          Phát biểu tại Hội nghị, ông Hoàng Thế Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND huyệnVăn Lâm, thay mặt lãnh đạo UBND huyện tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm tra; nhất trí về thời gian, chương trình, nội dung, phương pháp làm việc của Đoàn kiểm tra tại huyệnVăn Lâm. Để công tác kiểm tra tại UBND huyện Văn Lâm và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Văn lâm bảo đảm nội dung, tiến độ, thời gian theo kế hoạch kiểm tra, ông Hoàng Thế Vĩnh đề nghị: Trưởng phòng Nội vụ, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm bố trí công việc, thời gian, chuẩn bị đầy đủ văn bản, tài liệu, hồ sơ, báo cáo có liên quan để làm việc với Đoàn kiểm tra theo chương trình, nội dung, thời gian làm việc của Đoàn kiểm tra. Giao Phòng Nội vụ làm đầu mối, đôn đốc các cơ quan, đơn vị chuẩn bị hồ sơ, tài liệu; phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra trong quá trình kiểm tra tại huyện để Đoàn thanh tra và huyện Văn Lâm hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

          Sau Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại UBND huyện Văn Lâm và một số xã, thị trấn thuộc UBND huyện Văn Lâm. /.

Một số hình ảnh của Đoàn kiểm tra làm việc tại UBND các xã, thị trấn:

 

 

 

 

 

Phòng Tín ngưỡng - Tôn giáo