Thông tư số 01/2023/TT-BNNPTNT ngày 25/5/2023 Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý theo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tại chính quyền địa phương

Thông tư số 01/2023/TT-BNNPTNT ngày 25/5/2023 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý theo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tại chính quyền địa phương

Tải Thông tư tại đây: thong-tu-01-2023-tt-bnnptnt-danh-muc-thoi-han-dinh-ky-chuyen-doi-cong-tac.pdf

Thanh tra Sở