Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia và thống nhất một số nội dung của Dự thảo Đề án của Sở Nội vụ về việc Quy định tạm thời danh mục vị trí việc làm đối với các Hội đặc thù trên địa bàn tỉnh

Chiều ngày 17/5/2023, Sở Nội vụ chủ trì tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia và thống nhất một số nội dung của Dự thảo Đề án của Sở Nội vụ về việc Quy định tạm thời danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm đối với các Hội đặc thù được nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo số người làm việc, giai đoạn 2023-2025.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thiều Hương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; các đồng chí là đại diện Lãnh đạo Hội và đại diện Lãnh đạo Văn phòng các Hội đặc thù được Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo số người làm việc của tỉnh; Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Tổ chức, biên chế Sở Nội vụ.

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Phòng Tổ chức, biên chế báo cáo, làm rõ sự cần thiết, căn cứ xây dựng, giải pháp, lộ trình thực hiện Đề án: Vị trí việc làm là công việc gắn với chức danh, chức vụ, cơ cấu, ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức để xác định số người làm việc và bố trí công việc tại các Hội. Theo đó, việc xác định vị trí việc làm có ý nghĩa quan trọng, tác động đến nhiều khía cạnh, đặc biệt là đối với việc quản lý, tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng người làm việc tại hội. Theo lộ trình, Sở Nội vụ ban hành Đề án Quy định tạm thời danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm đối với các Hội đặc thù được nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo số người làm việc, giai đoạn 2023-2025 trong Quý III năm 2023.

Sau khi nghe Lãnh đạo Phòng Tổ chức, biên chế báo cáo, đồng chí Nguyễn Thị Thiều Hương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã phát biểu, chỉ đạo làm rõ các quy định làm căn cứ để Sở Nội vụ xây dựng Đề án: Vị trí việc làm của các Hội xây dựng trên cơ sở các quy định của Đảng, Nhà nước và Điều lệ Hội được cấp có thẩm quyền phê duyệt; trong đó, căn cứ để xây dựng và điều chỉnh vị trí việc làm là chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ, mục đích hoạt động của Hội được quy định tại Điều lệ Hội.

Đại diện Lãnh đạo các Hội đã thảo luận, có ý kiến phát biểu và tham gia ý kiến đối với nội dung Đề án và các Phụ lục ban hành kèm theo Đề án.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thiều Hương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ kết luận: Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đại biểu dự Hội nghị và căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật và của tỉnh, Sở Nội vụ nghiên cứu, hoàn thiện và ban hành Đề án đảm bảo lộ trình xây dựng tại Đề án. Trên cơ sở danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc được xây dựng, các Hội ban hành văn bản quy định cụ thể sản phẩm đầu ra, kết quả sản phẩm đầu ra của từng vị trí việc làm để làm cơ sở đánh giá, bình xét thi đua khen thưởng, mức độ hoàn thành công việc được giao đối với người làm việc tại hội hàng năm.

Phòng Tổ chức, biên chế