Sở Nội vụ làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông - xây dựng

Ngày 11/5/2023, Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên tổ chức cuộc họp để thống nhất một số nội dung kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức; ký hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ ở các vị trí việc làm được xác định là viên chức; việc thực hiện chế độ tự chủ tại Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông - xây dựng tỉnh Hưng Yên

Tại cuộc họp, bà Nguyễn Thị Thiều Hương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã thông qua một số nội dung liên quan đến kết quả kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức; ký hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ ở các vị trí việc làm được xác định là viên chức; việc thực hiện chế độ tự chủ tại Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông - xây dựng tỉnh Hưng Yên (sau đây viết tắt là Ban Quản lý dự án).

                                               

(bà Nguyễn Thị Thiều Hương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì cuộc họp)

Theo đó, kết quả kiểm tra đã chỉ ra những mặt đạt được cũng như một số tồn tại, hạn chế của Ban Quản lý dự án trong: việc triển khai tổ chức thực hiện sau khi có văn bản thống nhất vị trí việc làm của Sở Nội vụ; việc bố trí số lượng người làm việc theo vị trí việc làm đã được thống nhất; việc rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý dự án để làm cơ sở điều chỉnh VTVL theo quy định; việc xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập; việc quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức; công tác quản lý hồ sơ viên chức, người lao động;...

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đại diện cho Ban Quản lý dự án thống nhất các nội dung mà kết quả kiểm tra đã chỉ ra và khẳng định sẽ sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên trong thời gian tới.

Kết luận cuộc họp, bà Nguyễn Thị Thiều Hương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị Ban Quản lý dự án cần khẩn trương xây dựng Kế hoạch để khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu ở trên; trong đó, cần nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm tổ chức thực hiện theo quy định.

Nguyễn Bá Hoàng (Phòng Công chức, viên chức)