Sở Nội vụ tổ chức cuộc họp thống nhất trình UBND tỉnh ban hành Đề án xác định Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, cấp huyện (DDCI)

Chiều ngày 10/5/2022, Sở Nội vụ chủ trì tổ chức Hội nghị để thống nhất ý kiến trình UBND tỉnh ban hành Đề án xác định Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, cấp huyện (DDCI) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025.

Đến dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thiều Hương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ. Hội nghị có sự tham gia của đại diện Lãnh đạo các sở ngành có liên quan: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Tư pháp; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây dựng; Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thiều Hương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ nêu rõ: Dự thảo Đề án xác định Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, cấp huyện (DDCI) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025 đã được thông qua tại cuộc họp thành viên UBND tỉnh ngày 27/3/2023. Để đảm bảo Đề án được ban hành đánh giá khách quan năng lực điều hành của lãnh đạo chính quyền các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến nhà đầu tư, doanh nghiệp, Sở Nội vụ đề nghị các đại biểu rà soát, cho ý kiến đối với một số nội dung đánh giá và nhiệm vụ các sở ngành: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Tư pháp; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây dựng; Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc tham mưu UBND tỉnh thực hiện Đề án trước khi trình UBND tỉnh ban hành.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến thống nhất điều chỉnh một số nội dung đánh giá và nhiệm vụ công tác nâng cao năng lực cạnh tranh liên quan đến sở, ngành mình. Kết luận Hội nghị, Nguyễn Thị Thiều Hương, Phó Giám đốc Sở đã phát biểu ghi nhận những ý kiến của lãnh đạo các sở ngành, đồng thời chỉ đạo Phòng Cải cách hành chính – VTLT khẩn trương hoàn chỉnh Dự thảo để trình UBND tỉnh ban hành.

Trần Anh Dũng (Phòng Cải cách hành chính - Văn thư lưu trữ)