TỈNH HƯNG YÊN ĐẨY MẠNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ ĐỐI VỚI LĨNH VỰC NỘI VỤ

Ngày 20/4/2023, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Hưng Yên (sau đây gọi tắt là Quy định), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2023 và thay thế Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND ngày 19/8/2013 của UBND tỉnh ban hành quy chế về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý diện Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý và các sở, ngành quản lý và Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 09/3/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định về phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hưng Yên.

Quy định gồm 03 Chương 45 Điều, trong đó ngoài 12 Điều (từ Điều 32 đến Điều 43) quy định về phân cấp quản lý như cấu trúc của Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND, bản Quy định này có 28 Điều (từ Điều 4 đến Điều 31) để quy định cụ thể về nội dung, điều kiện tiêu chuẩn, trình tự thủ tục, hồ sơ trong thực hiện các nội dung quản lý tổ chức, vị trí việc làm, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh để các cơ quan, đơn vị dễ áp dụng trong quá trình triển khai thực hiện.

Về nội dung, Quy định lần đầu tiên đề cập đến khái niệm “biên chế sự nghiệp hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trong đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi thường xuyên theo quy định của Nghị định số 106/2020/NĐ-CP. Đồng thời, đưa nội dung quản lý biên chế và lao động hợp đồng hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trong đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư; biên chế cán bộ, công chức cấp xã; người hoạt động không chuyên trách, lao động hợp đồng làm chuyên môn theo quy định trong các đơn vị sự nghiệp công lập,... nhằm quản lý một cách đồng bộ, thống nhất các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở.

Một trong những điểm nổi bật của Quy định này là đẩy mạnh phân cấp, gắn trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được phân cấp và tăng cường sự kiểm soát của Sở Nội vụ trước, trong và sau khi thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quyết định nhằm hạn chế sai phạm xảy ra. Đặc biệt, quy định cụ thể thời hạn trong tất cả các khâu, các bước kiểm tra, thẩm định, có ý kiến về nhân sự, tổ chức bộ máy, tuyển dụng,...

Về việc tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp, cơ bản vẫn giao cho các sở, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện thực hiện tuyển dụng trên cơ sở Kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt. Tuy nhiên, trong trường hợp cần thiết UBND tỉnh thực hiện tuyển dụng tập trung toàn tỉnh nhằm sử dụng hiệu quả biên chế của tỉnh và kịp thời bổ sung nguồn nhân lực cho các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ông Lê Quang Hòa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ đã trình bày tại cuộc họp

Cũng theo bản Quy định này, Sở Nội vụ được UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh uỷ quyền thực hiện một số nội dung trong công tác quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức, lao động nhằm phát huy vài trò, trách nhiệm của Sở Nội vụ trong việc tham mưu giúp UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh quản lý nhà nước đối với lĩnh vực Nội vụ trên địa bàn tỉnh. Như vậy, không riêng Sở Nội vụ mà các tổ chức, cá nhân có liên quan cần khẩn trương nâng cao kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ, trách nhiệm công vụ và đổi mới cách thức, lề lối làm việc để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân cấp theo Quy định này./.

(Gửi kèm link tải file Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND)

https://sonv.hungyen.gov.vn/portal/Pages/2023-4-21/Quyet-dinh-ban-hanh-Quy-dinh-ve-quan-ly-to-chuc-bowr7v29.aspx