Quyết định ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Hưng Yên

 

Tải Quyết định tại đây: Quyết định 08.pdf;   Quy định kèm theo QĐ.pdf