Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2023

          Sáng ngày 18/4/2023, tại Khách sạn Thái Bình, Sở Nội vụ tổ chức khai mạc hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Tươi, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Lãnh đạo và chuyên viên Ban Thi đua-Khen thưởng, Sở Nội vụ; Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan, đơn vị thuộc các Khối thi đua của tỉnh: Khối thi đua các ban, đơn vị, cơ quan Đảng; Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức hội, đoàn thể; Khối thi đua các cơ quan tham mưu Nội chính; Khối thi đua các cơ quan Kinh tế tổng hợp; Khối thi đua Kinh tế kỹ thuật chuyên ngành; Khối thi đua các sở, ban, ngành về Văn hóa-Xã hội.

          Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tươi, Phó Giám đốc Sở Nội vụ nhấn mạnh: trong những năm qua, phong trào thi đua và công tác khen thưởng của các cơ quan, đơn vị, địa phương đã đạt được những kết quả tích cực; cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ và Nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Việc phát động các phong trào thi đua đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm và lĩnh vực trọng yếu của địa phương; tổ chức phong trào thi đua đi vào chiều sâu, phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ của từng lĩnh vực, thu hút được đông đảo lực lượng quần chúng nhân dân tham gia hưởng ứng. Công tác khen thưởng thực hiện đúng quy trình, chặt chẽ về thủ tục hồ sơ, chất lượng bình xét, đề nghị khen thưởng được nâng lên, cơ bản bảo đảm khen đúng người, đúng việc. Các địa phương đã quan tâm đến khen thưởng theo chuyên đề, đột xuất nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đề ra. 

Đồng chí Nguyễn Thị Tươi, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, khai mạc hội nghị

           Đồng thời, đồng chí Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã chỉ ra bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của các địa phương còn một số tồn tại, hạn chế như: nhận thức của một số cán bộ, công chức, viên chức chưa đầy đủ về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng; phong trào thi đua ở cấp cơ sở chưa được duy trì thường xuyên; công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức và chưa kịp thời; công tác tham mưu cho lãnh đạo địa phương của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp cơ sở vẫn còn hạn chế; chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai tổ chức các phong trào thi đua; số lượng khen thưởng cho công chức cấp xã và khen thưởng cho người lao động trực tiếp còn chưa nhiều.

           Quang cảnh hội nghị tập huấn

         Để thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về thi đua khen thưởng trong thời gian tới, khắc phục tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng; năm 2023, Sở Nội vụ tổ chức các lớp tập huấn về công tác thi đua, khen thưởng cho trên 1000 cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc các Cụm, Khối thi đua của tỉnh. Thông qua các lớp tập huấn cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua khen thưởng được trao đổi kinh nghiệm, bổ sung kiến thức, hướng dẫn tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, góp phần hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

         Tại các lớp tập huấn, báo cáo viên là các đồng chí Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ triển khai các chuyên đề trọng tâm:

       - Chuyên đề 1: Một số quy định mới của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022.

       - Chuyên đề 2: Hướng dẫn một số nội dung khen thưởng cấp tỉnh, cấp Nhà nước và hồ sơ trình khen thưởng.

       - Chuyên đề 3: Hướng dẫn tổ chức phát động phong trào thi đua thường xuyên, phong trào thi đua chuyên đề.

       - Chuyên đề 4: Hướng dẫn tổ chức, hoạt động và chấm điểm Cụm, Khối thi đua.

       - Chuyên đề 5: Hướng dẫn xây dựng, khen thưởng và trao đổi học tập kinh nghiệm điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua.

       - Chuyên đề 6: Hướng dẫn tổ chức trao tặng, đón nhận một số hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua.

Đồng chí Nguyễn Đình Tuệ, Trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng, báo cáo viên tại hội nghị

        Để hội nghị tập huấn đạt hiệu quả, đồng chí Phó Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị học viên tham gia các lớp tập huấn đầy đủ, tích cực thảo luận, thẳng thắn trao đổi những vấn đề chưa rõ, hạn chế bất cập hay những vấn đề phát sinh trong hoạt động thực tiễn. Đồng thời đề nghị báo cáo viên của lớp tập huấn truyền đạt đầy đủ, sinh động, dễ hiểu nhất những chuyên đề theo chương trình tập huấn đến các học viên; dành nhiều thời gian trao đổi, giải thích, hướng dẫn những vấn đề học viên quan tâm, vướng mắc khi thực hiện nhiệm vụ về công tác thi đua, khen thưởng tại cơ quan, đơn vị, địa phương./.

Trần Thị Lan Phương, Ban TĐKT