Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Theo đó, Thông tư 08 đã Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công. Theo đó, nội dung đáng chú ý nhất của Thông tư 08 này là bỏ quy định giáo viên các cấp học phải có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo hạng, giáo viên mỗi cấp học chỉ cần đáp ứng một loại chứng chỉ chung cho cấp học đó mà không cần phải theo hạng như trước đây.

Cụ thể, trước đây, điểm b khoản 3 Điều 3, điểm b khoản 3 Điều 4 và điểm b khoản 3 Điều 5 Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT quy định với mỗi hạng giáo viên mầm non đều phải có tương ứng chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng là hạng I, hạng II và hạng III.

Hiện nay,  tại khoản 2 Điều 1 Thông tư 8 sửa đổi chung thành một loại chứng chỉ như sau: "Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non".

Tương tự, điểm b khoản 3 Điều 3, điểm b khoản 3 Điều 4 và điểm b khoản 3 Điều 5 Thông tư 02 cũng được sửa từ yêu cầu chứng chỉ tương ứng với từng hạng chức danh thành một chứng chỉ bồi dưỡng chung là chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

Điểm b khoản 3 Điều 3, điểm b khoản 3 Điều 4 và điểm b khoản 3 Điều 5 Thông tư 03 được sửa thành các hạng giáo viên trung học cơ sở chỉ cần có chứng chỉ bồi dưỡng chung là chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở .

Điểm b khoản 3 Điều 3, điểm b khoản 3 Điều 4 và điểm b khoản 3 Điều 5 Thông tư 04 được sửa thành các hạng giáo viên Trung học phổ thông chỉ cần có chứng chỉ bồi dưỡng chung là chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 30/5/2023.

Tải Thông tư tại đây: thong-tu-08-2023-tt-bgddt-bo-giao-duc-va-dao-tao.pdf

Thanh tra Sở