CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THANH TRA TẠI UBND HUYỆN YÊN MỸ

Ngày 12/4/2023, thừa uỷ quyền của Giám đốc Sở Nội vụ, Đoàn thanh tra được thành lập theo Quyết định số 1092/QĐ-SNV ngày 03/4/2023 của Giám đốc Sở Nội vụ Hưng Yên phối hợp với UBND huyện Yên Mỹ tổ chức buổi công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật chuyên ngành Nội vụ tại UBND huyện Yên Mỹ và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.

Tham dự Hội nghị, về phía Sở Nội vụ gồm có: đồng chí Nguyễn Thị Thiều Hương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Đoàn thanh tra. Về phía UBND huyện Yên Mỹ gồm có: đồng chí Đặng Xuân Lương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Yên Mỹ và lãnh đạo, công chức thuộc Phòng Nội vụ huyện.

Thừa uỷ quyền của Giám đốc Sở Nội vụ, đồng chí Lương Thị Phương Chi, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ công bố toàn văn Quyết định thanh tra số 1092/QĐ-SNV ngày 03/4/2023  của Giám đốc Sở Nội vụ và thông qua Kế hoạch tiến hành thanh tra của Đoàn thanh tra.

Tại Hội nghị, đồng chí Lương Thị Phương Chi nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời hạn, phương pháp, lịch làm việc; nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn thanh tra; quyền và trách nhiệm của đối tượng thanh tra; mối quan hệ công tác giữa Đoàn thanh tra và đối tượng thanh tra; các nội dung khác liên quan đến hoạt động của Đoàn thanh tra; đồng thời, đề nghị UBND huyện Yên Mỹ và các đơn vị chuẩn bị hồ sơ, tài liệu đầy đủ để làm việc với Đoàn thanh tra.

  

Đồng chí Lương Thị Phương Chi, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ công bố Quyết định thanh tra 

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Yên Mỹ, đồng chí Trần Đình Núi, Trưởng phòng Nội vụ huyện trình bày báo cáo việc thực hiện các quy định của pháp luật chuyên ngành Nội vụ tại UBND huyện Yên Mỹ và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, giai đoạn từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 31/12/2022.

 

Đồng chí Trần Đình Núi, Trưởng phòng Nội vụ huyện trình bày báo cáo tại Hội Nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thiều Hương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ yêu cầu Đoàn thanh tra triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo đúng Luật Thanh tra, đúng nội dung trong Kế hoạch tiến hành thanh tra, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính trong quá trình thanh tra; hoạt động thanh tra không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị. Đề nghị UBND huyện Yên Mỹ phối hợp, tạo điều kiện giúp Đoàn Thanh tra hoàn thành nhiệm vụ đúng thời gian theo kế hoạch.

Đồng chí Nguyễn Thị Thiều Hương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại Hội nghị

 Thay mặt UBND huyện Yên Mỹ, đồng chí Đặng Xuân Lương, Chủ tịch UBND huyện Yên Mỹ nhất trí với các nội dung tại Quyết định thanh tra của Giám đốc Sở Nội vụ và Kế hoạch tiến hành thanh tra của Đoàn thanh tra; đồng thời, giao nhiệm vụ cho phòng chuyên môn phối hợp làm việc cùng Đoàn thanh tra, chịu trách nhiệm cung cấp các nội dung, tài liệu liên quan đến lĩnh vực thanh tra khi Đoàn thanh tra yêu cầu.

Đồng chí Đặng Xuân Lương, Chủ tịch UBND huyện Yên Mỹ phát biểu tại Hội nghị

Thanh tra Sở