Thông báo kết luận của Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở tại Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo Sở với thanh niên năm 2023

Tải Thông báo tại đây: 29.pdf

 

Văn phòng Sở