ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN SỞ NỘI VỤ TỈNH HƯNG YÊN KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2023-2028

Ngày 30/3/2023, Công đoàn Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên trọng thể tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Quang Hòa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Bình, Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn lao động tỉnh, Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn Viên chức tỉnh; dự Đại hội còn các đồng chí: Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể đoàn viên công đoàn Sở Nội vụ.

Đại hội Công đoàn Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên khóa IX, nhiệm kỳ 2023-2028 đã tổng kết đánh giá phong trào công chức, viên chức, người lao động và hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022, đề ra phương hướng nhiệm vụ Công đoàn trong nhiệm kỳ 2023-2028; kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn khóa khóa VIII, nhiệm kỳ 2017-2022; bầu Ban Chấp hành Công đoàn khóa IX, nhiệm kỳ 2023-2028 và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV.

Quang cảnh Đại hội

Đồng chí Nguyễn Thị Thiều Hương, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn Sở khóa VIII, nhiệm kỳ 2017-2022 trình bày diễn văn khai mạc Đại hội

Ban Chấp hành Công đoàn cùng với Lãnh đạo Sở đã điều hành, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác của cơ quan Sở và ngành Nội vụ tỉnh: Hoàn thành 100% nhiệm vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Công đoàn Viên chức tỉnh giao, với trên 15.000 công việc gắn với sản phẩm cụ thể; ban hành 8.936 văn bản, trong đó 2.914 báo cáo, tờ trình, đề xuất và văn bản hướng dẫn chuyên ngành lĩnh vực Nội vụ (Ban chấp hành Công đoàn Sở đã ban hành: 236 văn bản chỉ đạo, triển khai, gồm: 65 Quyết định, 35 Nghị quyết, 39 Kế hoạch, 15 Chương trình, 35 Công văn, 17 Tờ trình, 30 Báo cáo), trong đó nổi bật:

- Công tác tham mưu, thể chế hóa các quy định, chế độ, chính sách ngành Nội vụ được chú trọng, đẩy mạnh, đã tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành hơn 40 văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực ngành Nội vụ, trong đó thể chế, cụ thể hoá và đề xuất nhiều chính sách của tỉnh có tác động lớn, tích cực đến tổ chức bộ máy, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức các cấp trên địa bàn.

- Công tác tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập đạt nhiều kết quả quan trọng: Đã tham mưu ban hành nhiều kế hoạch, đề án thực hiện sắp xếp, tinh gọn đầu mối, giảm được 07 ban, chi cục thuộc Sở; 56 phòng thuộc sở, ngành, UBND cấp huyện, chi cục; giảm 73 đơn vị sự nghiệp công lập; giảm 103 khoa, phòng, đơn vị tương đương. ..

- Cải cách hành chính có bước chuyển biến rõ rệt: Duy trì, cải thiện, không ngừng nâng cao chỉ số cải cách hành chính liên tiếp trong 03 năm (2019-2021). Xếp hạng các chỉ số cải cách hành chính của tỉnh có sự cải thiện, nâng cao, cụ thể: Năng lực cạnh trang cấp tỉnh (PCI) năm 2021 xếp thứ 39/63 tỉnh, thành phố, tăng 14 bậc; chỉ số CCHC (PAR-INDEX) xếp thứ 12/63 tỉnh, thành phố, tăng 10 bậc; chỉ số hài lòng của người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) xếp thứ 3/63 tỉnh, thành phố phố, tăng 2 bậc.

- Công tác quản lý, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt được hiều kết quả tích cực: Hoàn thành tuyển dụng qua thi đối với 94 công chức. Thẩm định kế hoạch tuyển dụng viên chức đối với 37 đơn vị, 1.617 chỉ tiêu; tiếp nhận vào làm viên chức đối với 86 giáo viên có hợp đồng lao động và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ năm 2015 trở về trước tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục. Hoàn thành việc rà soát, khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng theo các Kết luận số 71-KL/TW, Kết luận số 27-KL/TW của Ban Bí thư đối với 199 công chức, trên 900 viên chức. Hoàn thành xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo dục, y tế cho 2.489 người; thực hiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo viên THPT hạng III lên hạng II cho 997 người, thi nâng ngạch công chức, viên chức hành chính từ cán sự lên chuyên viên cho 203 người.

- Tham mưu tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo dân chủ, đúng luật, tiết kiệm, an toàn, bầu đủ 7 Đại biểu Quốc hội, 53 Đại biểu HĐND tỉnh, 323 Đại biểu HĐND cấp huyện, 4.003 Đại biểu HĐND cấp xã; tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 98.03%. Thực hiện sáp nhập 38 thôn, tổ dân phố để thành lập mới 19 thôn, tổ dân phố; thẩm định trình thành lập 05 phường thuộc Thành phố Hưng Yên.

- Triển khai thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra; thi đua, khen thưởng; văn thư lưu trữ; tín ngưỡng tôn giáo. Đã thực hiện thanh tra hơn 30 cơ quan, đơn vị; kiểm tra cải cách hành, công vụ 95 cơ quan, đơn vị, địa phương. Tổ chức thành công Đại Hội Thi đua yêu nước tỉnh Hưng Yên lần thứ IX; phát động nhiều kế hoạch thi đua chuyên đề của tỉnh; đề nghị khen thưởng cấp tỉnh cấp Nhà nước đối với gần 10.000 tập thể và cá nhân; hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hưng Yên cơ bản ổn định, tuân thủ các quy định pháp luật. Kịp thời triển khai Quyết định số 458/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 - 2025"; ban hành Đề án "Chỉnh lý tài liệu tồn đọng, hình thành từ năm 2015 trở về trước tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2024. Hoàn thành và đưa vào sử dụng dự án Kho lưu trữ chuyên dụng cấp tỉnh. Đẩy mạnh công tác số hóa tài liệu, tổ chức chính lý, xác định giá trị tài liệu, bảo quản, sưu tầm tài liệu quý hiến vào lưu trữ lịch sử tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đình Tuệ, Trưởng Ban TĐKT, Phó Chủ tịch Công đoàn trình bày báo cáo tổng kết Công đoàn, nhiệm kỳ 2017-2022

Để làm rõ thêm nội dung báo cáo tổng kết của BCH Công đoàn, nhiều tham luận đã được trình bày tại Đại Hội.

Đồng chí Hoàng Xuân Chính, Trưởng phòng Cải cách hành chính-Văn thư lưu trữ, đại diện Tổ Công đoàn Cải cách hành chính tham luận với chủ đề: “Công đoàn với công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho công đoàn viên”

Đồng chí Đỗ Thị Yến, Phó trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng, đoàn viên Tổ Công đoàn Ban TĐKT tham luận với chủ đề: “Đoàn viên Tổ Công đoàn Ban TĐKT tích cực hưởng ứng phong trào thi đua chuyển đổi số trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn”

Đồng chí Bùi Thị Thu Hà, Phó Giám đốc Trung tâm lưu trữ lịch sử, đoàn viên Tổ Công đoàn Trung tâm lưu trữ lịch sử, tham luận với chủ đề: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nữ công của Công đoàn Sở Nội Vụ”

Đồng chí Phan Thị Diễm, Tổ Công đoàn Xây dựng chính quyền tham luận chủ đề “Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên Công đoàn”

Đồng chí Bùi Trung Kiên, đoàn viên Tổ Công đoàn Thanh tra Sở tham luận với chủ đề: “Giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của đoàn viên công đoàn”

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Quang Hòa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ ghi nhận đánh  giá cao sự cố gắng nỗ lực của Ban Chấp hành Công đoàn và toàn thể đoàn viên trong Công đoàn Sở, sự nỗ lực cố gắng đó đã góp phần củng cố, nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn, đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Sở Nội vụ. Kết quả trong nhiệm kỳ qua đã có nhiều tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch UBND tỉnh, Công đoàn Viên chức Việt Nam, Công đoàn Viên chức tỉnh khen thưởng trong các phong trào thi đua, cụ thể: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể, 08 cá nhân; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho 01 tập thể và 03 cá nhân; Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 02 tập thể; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 12 tập thể, 28 cá nhân; Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” cho 02 đồng chí; 10 tập thể, hơn 70 cá nhân được nhận giấy khen của Giám đốc Sở Nội vụ; 03 tập thể và 06 cá nhân được tặng giấy khen của Công đoàn Viên chức tỉnh; có 10 tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, hơn 60 lượt CCVCNLĐ đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 75 đề tài, sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng vào trong thực tiễn công tác chuyên môn nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công việc. Hằng năm, công đoàn Sở đạt tiêu chuẩn cơ quan văn hóa.

Đồng chí Lê Quang Hòa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đánh giá kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua đồng chí Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn Viên chức tỉnh, nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận những kết quả đã đạt được của Công đoàn Sở Nội vụ trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí cũng đề nghị, trên cơ sở đánh giá về những hạn chế trong nhiệm kỳ vừa quan Ban Chấp hành Công đoàn Sở Nội vụ nhiệm kỳ mới cần tiếp tục nghiên cứu và phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước trong công chức, viên chức, người lao động ngay từ đầu nhiệm kỳ; động viên công chức, viên chức, người lao động không ngừng học tập, nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập; đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực tổ chức thực hiện và trình độ tổ chức quản lý của cán bộ công đoàn, để thực hiện tốt việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn cơ sở, góp phần thực hiện tốt các chế độ, chính sách, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên; tiếp tục động viên công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, đặc biệt là các cuộc vận động, hoạt động lớn do công đoàn cấp trên tổ chức…

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn Viên chức tỉnh phát biểu tại Đại hội

Căn cứ Kế hoạch số 45/KH-CĐVC ngày 12/7/2022 của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh về tổ chức đại hội công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028; Hướng dẫn số 44/HD-CĐVC ngày 26/9/2022 của Ban Thường vụ  Công đoàn Viên chức tỉnh hướng dẫn một số nội dung công tác nhân sự đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 07 đồng chí, 02 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028.

Các đại biểu bỏ phiếu tại Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã tín nhiệm bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 07 đồng chí; đồng chí Nguyễn Thị Thiều Hương, Phó Giám đốc Sở và đồng chí Nguyễn Đình Tuệ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng được bầu chính thức dự Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại diện Đảng ủy, cơ quan Sở Nội vụ và Công đoàn Viên chức tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Sở khóa IX, nhiệm kỳ 2023-2028

  Đại hội Công đoàn Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp.

Phạm Thị Hà Mi, Ban TĐKT