Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng các tập thể; công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Nội vụ tháng 3/2023

Tải Thông báo tại đây:46.pdf

Văn phòng Sở