UBND TỈNH THÔNG QUA CÁC DỰ THẢO QUY ĐỊNH

UBND TỈNH THÔNG QUA DỰ THẢO QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ TỔ CHỨC BỘ MÁY, VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TỈNH HƯNG YÊN VÀ ĐỀ ÁN XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP SỞ, CẤP HUYỆN (DDCI) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN GIAI ĐOẠN 2023-2025

Sáng ngày 27/3/2023, tại Phòng họp 2.07 trụ sở UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp các thành viên UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố để xem xét, cho ý kiến đối với 02 dự thảo văn bản quan trọng do Sở Nội vụ trình, bao gồm: dự thảo Quyết định ban hành kèm theo Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Hưng Yên và dự thảo Đề án xác định chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, cấp huyện (DDCI) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025.

Ông Lê Quang Hòa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ đã trình bày tại cuộc họp

Về Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Hưng Yên: Tại cuộc họp ông Lê Quang Hòa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ đã trình bày sự cần thiết ban hành, nội dung, các điểm mới và đặc biệt là các quy định về phân cấp quản lý trong dự thảo Quy định trình UBND tỉnh. Theo đó, Quy định này bao gồm đầy đủ về nội dung quản lý, hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện, đẩy mạnh phân cấp, tăng cường vai trò kiểm soát của Sở Nội vụ trong quá trình các đơn vị thực hiện và được xây dựng trên cơ sở cập nhật các văn bản mới của Trung ương về quản lý cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng (Nghị định số 115, 138, 111 của Chính phủ), các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 59/2019/NDD-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, Quy định số 50, 65, 80 của Bộ Chính trị về quy hoạch, luân chuyển, phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, Quy định 205 về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Quy định 761 của Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử của hệ thống chính trị tỉnh Hưng Yên;… Quy định sau khi được ban hành sẽ thay thế các Quyết định của UBND tỉnh: số 09/2013/QĐ-UBND ngày 19/8/2013 ban hành quy chế về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý diện Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý và các sở, ngành quản lý; số 06/2015/QĐ-UBND ban hành quy định về phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hưng Yên.

Tại cuộc họp có một số ý kiến phát biểu để hoàn thiện dự thảo Quy định trước khi UBND tỉnh ký ban hành và đã được Sở Nội vụ giải trình, tiếp thu một cách nghiêm túc, trách nhiệm.

Tiếp đó, các thành viên UBND tỉnh cũng đã nghe và cho ý kiến về Đề án xác định chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, cấp huyện (DDCI) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025.

 Chỉ số DDCI) được xác định theo hình thức kết hợp vừa đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ nâng cao năng lực cạnh tranh của cấp sở, cấp huyện qua tài liệu kiểm chứng vừa thực hiện điều tra xã hội học khảo sát ý kiến đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Chỉ số DDCI áp dụng đối với cấp sở gồm 11 chỉ số thành phần và 77 chỉ tiêu đánh giá trực tiếp đối với 26 sở, ban ngành, gồm: Chi phí gia nhập thị trường (7 chỉ tiêu); Tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất (7 chỉ tiêu); Tính minh bạch và tiếp cận thông tin (9 chỉ tiêu); Tính năng động của sở, ngành (5 chỉ tiêu); Chi phí thời gian (10 chỉ tiêu); Chi phí không chính thức (5 chỉ tiêu); Cạnh tranh bình đẳng (3 chỉ tiêu); Hỗ trợ doanh nghiệp (13 chỉ tiêu); Đào tạo lao động (8 chỉ tiêu); Thiết chế pháp lý (6 chỉ tiêu); Vai trò người đứng đầu (4 chỉ tiêu); áp dụng cấp huyện gồm 11 chỉ số thành phần và 54 chỉ tiêu đánh giá trực tiếp đối với các huyện, thị xã, thành phố, gồm: Chi phí gia nhập thị trường (5 chỉ tiêu); Tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất (9 chỉ tiêu); Tính minh bạch và tiếp cận thông tin (8 chỉ tiêu); Tính năng động của địa phương (3 chỉ tiêu); Chi phí thời gian (2 chỉ tiêu); Chi phí không chính thức (4 chỉ tiêu); Cạnh tranh bình đẳng (3 chỉ tiêu); Hỗ trợ doanh nghiệp (7 chỉ tiêu); Đào tạo lao động (2 chỉ tiêu); Thiết chế pháp lý và đảm bảo an ninh trật tự (7 chỉ tiêu); Vai trò người đứng đầu (4 chỉ tiêu)).

Việc xây dựng, triển khai thực hiện Đề án nhằm theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh hằng năm của các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; đồng thời tìm ra các trở ngại, những nút thắt, điểm nghẽn liên quan trực tiếp tới năng lực điều hành kinh tế và môi trường kinh doanh tại cấp sở và cấp huyện, từ đó nghiên cứu các giải pháp để nâng cao chất lượng điều hành kinh tế của các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố; thúc đẩy phong trào cạnh tranh, thi đua về chất lượng điều hành kinh tế giữa các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh; tạo động lực cải cách một cách quyết liệt, đồng bộ trong nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Kết quả đạt được từ DCCI sẽ là một giải pháp mang tính hiệu quả và đồng bộ để cải thiện chất lượng điều hành kinh tế của toàn tỉnh, giúp Hưng Yên bứt phá trong cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Kết thúc cuộc họp các thành viên dự họp nhất trí dự thảo Quyết định và dự thảo Đề án. Ông Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận cuộc họp nhất trí với 02 nội dung Sở Nội vụ trình nêu trên và giao các cơ quan có liên quan hoàn chỉnh dự thảo, sớm trình UBND tỉnh ký ban hành để triển khai thực hiện./.

Phòng CCVC; CCHC-VTLT