Tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động các cơ quan, đơn vị ở Hưng Yên

Trong những năm qua, tỉnh Hưng Yên đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, có trọng tâm, trọng điểm, có bước đi, lộ trình phù hợp sắp xếp lại tổ chức bộ máy trong các cơ quan, tổ chức hành chính các cấp, các đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế.

Những kết quả đạt được

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/7/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, trong những năm qua tỉnh Hưng Yên đã chủ động tổ chức triển khai, cụ thể hóa bằng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với thực tế, với mục tiêu sắp xếp cơ cấu lại bộ máy nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị, thu hút những người có đức, có tài vào làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập đã mang lại hiệu quả thiết thực. 17 sở, ngành, đã thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy với kết quả giảm 7 chi cục, ban thuộc sở và 51 phòng thuộc sở, ngành, chi cục; giảm 8 phòng Y tế thuộc UBND cấp huyện. Đồng thời, thực hiện tinh giản được 188 biên chế công chức, đạt tỷ lệ 10,23%.

Tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động các cơ quan, đơn vị ở Hưng Yên ảnh 1
Các đơn vị sự nghiệp công lập, tỉnh Hưng Yên đã thực hiện giảm được 90 đơn vị sự nghiệp công lập, đạt 13,3% so với năm 2015; tinh giản được 2.339 biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước, đạt tỷ lệ 10.47%. Trong đó: Sự nghiệp giáo dục và đào tạo giảm 295 biên chế; Sự nghiệp Y tế giảm 1.727 biên chế; Sự nghiệp khác giảm 317 biên chế.

Sau khi sắp xếp lại bộ máy, tỉnh Hưng Yên đã quan tâm đến công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ dưới nhiều hình thức, phát huy tinh thần gương mẫu, kỷ cương, kỷ luật trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ chất lượng làm việc của các cán bộ, công chức, viên chức được nâng cao, hoạt động của các cơ quan đơn vị ngày càng phát huy hiệu quả.

Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng Yên Nguyễn Anh Đức cho biết: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng Yên được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe. Sau khi bộ máy trung tâm được sắp xếp theo hướng giảm đầu mối khoa, phòng, bố trí cán bộ, nhân viên hợp lý hiệu quả hoạt động của trung tâm không ngừng nâng cao, đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao; được thể hiện rõ nét trong công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là công tác phòng chống dịch Covid-19 trong những năm vừa qua.

Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên, Hoàng Văn Hùng khẳng định: Việc giao tự chủ tài chính cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên là động lực để bệnh viện đổi mới phong cách phục vụ, quan tâm đến công tác đào tạo cán bộ, bác sỹ, nhất là chuyên khoa sâu, tiếp nhận triển khai nhiều kỹ thuật mới, trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh được đầu tư hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân, mang lại sự hài lòng của người bệnh. Tỷ lệ bệnh nhân chuyển lên tuyến trên giảm mạnh; nguồn thu, đời sống cán bộ, y, bác sỹ được cải thiện, nâng cao.

Việc tổ chức thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả ở tỉnh Hưng Yên được quán triệt sâu rộng, triển khai thực hiện dân chủ, khách quan, nêu cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức; đã cơ bản tạo được sự nhất trí, đồng thuận cao từ tỉnh đến cơ sở, phát huy được tinh thần tự giác, trách nhiệm và sự ủng hộ của cán bộ, công chức, viên chức; từng bước giảm đầu mối tổ chức trung gian, khắc phục sự trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ theo nguyên tắc mỗi việc chỉ do một cơ quan chủ trì, đảm nhiệm, làm rõ hơn trách nhiệm của tổ chức và cá nhân người đứng đầu; phát huy tính tự chủ của các cơ quan, đơn vị.

 

Tinh giản biên chế gắn với vị trí việc làm

Theo Phó Giám đốc Sở Nội Vụ tỉnh Hưng Yên, bà Nguyễn Thị Thiều Hương, trong giai đoạn 2023-2026, tỉnh tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức, giảm đầu mối tổ chức trung gian, khắc phục triệt để sự trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm nguyên tắc một tổ chức có thể đảm nhiệm nhiều việc, nhưng một việc chỉ do một tổ chức chủ trì và chịu trách nhiệm chính, gắn với thực hiện tinh giản biên chế công chức các cơ quan, đơn vị.

Xây dựng Đề án tổ chức lại các sở, ban, ngành theo hướng gộp phòng tổ chức cán bộ vào văn phòng sở; giảm tối đa các chi cục; các phòng chuyên môn và các tổ chức hành chính khác có tính chất tương đồng về chức năng, nhiệm vụ có thể lồng ghép được vào các tổ chức hành chính khác.

Ban hành Đề án tinh giản biên chế gắn với sắp xếp lại cơ cấu tổ chức và cơ cấu lại đội ngũ theo vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2026. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức theo vị trí việc làm, bảo đảm thực hiện tinh giản ít nhất 5% biên chế công chức trong các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện. Trong đó có lộ trình cụ thể về chỉ tiêu giảm biên chế cán bộ, công chức hàng năm đến năm 2026, bảo đảm theo Kế hoạch số 140-KH/TU ngày 30/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quản lý biên chế giai đoạn 2022-2026 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động các cơ quan, đơn vị ở Hưng Yên ảnh 2
Việc thực hiện tinh giản biên chế thực hiện theo nguyên tắc không thực hiện cắt giảm bình quân, “cào bằng” giữa các cơ quan, tổ chức hành chính, cấp tỉnh, cấp huyện và không cắt vào số biên chế nghỉ hưu đối với các cơ quan đã thực hiện đủ số tinh giản theo quy định. Quá trình triển khai thực hiện có cân nhắc, tính đến yếu tố phức tạp, khối lượng công việc được giao của lĩnh vực quản lý, đặc điểm tình hình của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; bảo đảm thực hiện theo lộ trình dự kiến tinh giản biên chế theo từng năm.

Tiếp tục sắp xếp, tổ chức lại, giảm tối thiểu bình quân toàn tỉnh 10% đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp huyện so với năm 2021. Thực hiện chuyển đổi cơ chế tự chủ về tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Ban hành chính sách đặc thù đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn nhân lực chất lượng cao...

https://nhandan.vn/tinh-gon-bo-may-nang-cao-hieu-qua-hoat-dong-cac-co-quan-don-vi-o-hung-yen-post744328.html?zarsrc=30&utm_campaign=zalo&utm_medium=zalo&utm_source=zalo

Theo: https://nhandan.vn