BAN CÁN SỰ ĐẢNG UBND TỈNH TỔ CHỨC HỌP VỚI SỞ NỘI VỤ CHO Ý KIẾN CÁC NỘI DUNG QUAN TRỌNG, KHÓ, PHỨC TẠP, CÓ TÁC ĐỘNG SÂU RỘNG

Sáng ngày 17/3/2023, tại Phòng họp 2.07, Trụ sở UBND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tổ chức họp với Sở Nội vụ để xem xét và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng, khó, phức tạp, có tác động sâu rộng. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Lãnh đạo Sở và Lãnh đạo các phòng chuyên môn có liên quan của Sở Nội vụ.

Tại cuộc họp, Sở Nội vụ đã báo cáo để Ban cán sự đảng UBND tỉnh cho ý kiến đối với 14 nội dung khó, phức tạp, có tác động sâu rộng tới các cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lê Quang Hòa, Tỉnh ủy viên, Thành viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ đã báo cáo, làm rõ một số nội dung quan trọng như: (1) Bố trí số lượng cấp phó của người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; (2) Sửa đổi Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; (3) Quy định của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về quản lý cán bộ diện Ban cán sự đảng UBND tỉnh quản lý; (4) Đề án xác định Chỉ số năng lực cạnh cấp sở, cấp huyện (DDCI); (5) Quy định của UBND tỉnh về quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Hưng Yên; (6) Kế hoạch của UBND tỉnh về luân chuyển, điều động, điều chuyển và chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hưng Yên; (7) Kế hoạch của triển khai thực hiện Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; (8) Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sau BCH Trung ương Đảng (khóa XII) về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gon, hoạt động hiệu lực, hiệu quả giai đoạn 2023-2026; (9) Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sau BCH Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập đến năm 2026; ....

Đồng chí Nguyễn Thị Thiều Hương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo

Sau khi nghe ý kiến thảo luận, tham gia của các thành viên Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận cơ bản nhất trí với hầu hết các nội dung báo cáo, Tờ trình của Sở; đánh giá cao các báo cáo, Tờ trình, dự thảo văn bản đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, chất lượng tốt. Đồng thời, chỉ đạo Sở Nội vụ rà soát, hoàn chỉnh, chuẩn bị tốt các nội dung nêu trên để Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét theo quy định.

Phòng TCBC