Kế hoạch số 36/KH-SNV ngày 09/3/2023 về triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” thuộc ngành, lĩnh vực Nội vụ

Kế hoạch số 36/KH-SNV ngày 09/3/2023 về triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” thuộc ngành, lĩnh vực Nội vụ

Tải Kế hoạch tại đây:  KH tiếp cận thông tin 2023-2030.pdf

Thanh tra Sở