Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng các tập thể; công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Nội vụ tháng 02/2023

Tải Thông báo tại đây:THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ THÁNG 02.2023.pdfBẢNG TỔNG HỢP CÁ NHÂN ĐẠT TIÊU BIỂU, XUẤT SẮC THÁNG 02.pdfBẢNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ THÁNG 02.2023 (chuẩn) (3).doc

 

Văn phòng Sở