Kế hoạch số 15/KH-SNV ngày 14/02/2023 công tác phổ biến, giáo dục pháp luật lĩnh vực ngành Nội vụ năm 2023

Kế hoạch số 15/KH-SNV ngày 14/02/2023 công tác phổ biến, giáo dục pháp luật lĩnh vực ngành Nội vụ năm 2023

Tải Kế hoạch tại đây: KH PBGDPL năm 2023.pdf

Thanh tra Sở