Kế hoạch số 08/KH-SNV ngày 16/01/2023 xây dựng kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực Nội vụ năm 2023

Kế hoạch 08/KH-SNV ngày 16/01/2023 xây dựng kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực Nội vụ năm 2023

Tải Kế hoạch tại đây: KH XD, KT, RSVBQPPL của Sở.pdf

Thanh tra Sở