Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng các tập thể; công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Nội vụ tháng 12 năm 2022

Tải Thông báo tại đây: TB KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ THÁNG 12.2022.pdfTHÁNG 12 SỐ LƯỢNG NHIỆM VỤ, MỨC XẾP LOẠI.pdf

Văn phòng Sở