Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng các tập thể; công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Nội vụ năm 2022

Tải Thông báo tại đây:Thông báo đánh giá năm 2022 (chuẩn).pdfDanh sách kết quả đánh giá, xếp loại (chuẩn).pdf

Văn phòng Sở